Kto musi korzystać z kasy fiskalnej?

Kto musi korzystać z kasy fiskalnej?

Liczba przedsiębiorstw, które muszą korzystać z kas fiskalnych stale się rozszerza. Wynika to z poszerzania takich grup transakcji z osobami prywatnymi realizowanych na rynku gospodarczym, które muszą być obejmowane ewidencjonowaniem z wykorzystaniem kas f...

Liczba przedsiębiorstw, które muszą korzystać z kas fiskalnych stale się rozszerza. Wynika to z poszerzania takich grup transakcji z osobami prywatnymi realizowanych na rynku gospodarczym, które muszą być obejmowane ewidencjonowaniem z wykorzystaniem kas fiskalnych. Jest to spowodowane między innymi szukaniem przez organy państwowe sposobu na znacznie bardziej szczegółowe kontrolowanie przychodów podatkowych.

Biorąc pod uwagę zmiany przepisów prawnych można spodziewać się, że stopniowo kasy fiskalne będą wymagane przy wszelkiego rodzaju transakcjach prowadzonych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a osobami fizycznymi w zakresie realizowania sprzedaży. Jednak na razie przepisy ustawy o VAT wskazują obowiązek posiadania kas mających na celu rejestrowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, którzy nie prowadzą na rynku działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, których kwota obrotu z tytułu realizowania sprzedaży w podatkowym roku poprzednim lub bieżącym nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych.

Ewidencjonowanie z wykorzystaniem kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy realizują sprzedaż towarów i usług, którzy muszą korzystać zgodnie z przepisami prawa z kasy fiskalnej muszą rozpocząć takie ewidencjonowanie już przy pierwszej transakcji. Jednocześnie w przypadku przedsiębiorstw, u których pojawił się obowiązek korzystania z kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie kwot limitów obrotów niezbędne jest zamontowanie kasy fiskalnych w okresie dwóch miesięcy w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiła przekroczenie limitu.

Transakcje wyłączone ze zwolnień na posiadanie kas

Trzeba brać pod uwagę, że w przepisach prawnych są również jednoznacznie wskazane takie rodzaje transakcji, które nie pozwalają na niekorzystanie z kas fiskalnych. Wówczas nie ma znacznie jaki obrót w zakresie realizowanych transakcji sprzedaży występuje w firmach w danym czy poprzednim roku podatkowym. Firma musi posiadać kasę fiskalną, gdyż nie będzie wówczas obowiązywało jej zwolnienie.

Na zwolnienia z posiadania kas fiskalnych nie mogą liczyć firmy, które realizują transakcje, które dotyczą między innymi dostaw, gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych wewnętrznych, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep i kontenerów, części przyczep i naczep i pojazdów bez napędów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, silników spalinowych tłokowych wewnętrzne spalania, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów z wykorzystaniem metali szlachetnych.

Zwolnienia nie dotyczą też transakcji dotyczących zapisanych i nie zapisanych nośników cyfrowych i analogowych,wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych z zawartością alkoholu powyżej 1.2%, napojów bezalkoholowych przekraczających 0.5% alkoholu, napojów będących mieszankami piwa przekraczającymi 0.5% alkoholu. Brak zwolnień dotyczy również wskazanych w rozporządzeniu ministra transakcji związanych ze świadczeniem określonych usług. Dotyczy to między innymi przewozów pasażerskich, przewozów osób i bagażów taksówkami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.