Rejestracja kasy fiskalnej

Rejestracja kasy fiskalnej

Kasy fiskalne muszą być używane przez przedsiębiorstwa, które realizują sprzedaż towarów lub usług klientom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub podmiotom gospodarczym. Jednak w zakresie konieczności prowadzenia ewidencjonowania transakcji z....

Kasy fiskalne muszą być używane przez przedsiębiorstwa, które realizują sprzedaż towarów lub usług klientom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub podmiotom gospodarczym. Jednak w zakresie konieczności prowadzenia ewidencjonowania transakcji z wykorzystaniem kas fiskalnych występują również wyjątki co zostało określone w rozporządzeniu MF. Przykładowo jednym ze zwolnień dotyczących korzystania z kas fiskalnych jest działalność sprzedaży internetowej gdzie zapłata jest otrzymywana na rachunek bankowy.

Kasy fiskalne muszą być używane przez przedsiębiorstwa, na których ciąży taki obowiązek, ale mogą one być używane również przez tych przedsiębiorców, na których nie ciąży taki obowiązek. Wielu przedsiębiorców może korzystać ze zwolnienia, ale ze względu na branie pod uwagę, że w pewnym momencie przekroczą obrót pozwalający na korzystanie ze zwolnienia od razu decydują się na korzystanie z kasy fiskalnej.

Zgłoszenie kasy fiskalnej

Gdy chce się zgłosić użytkowanie kasy fiskalnej niezbędne jest dokonanie odpowiedniej rejestracji. W zakresie kosztów związanych z rejestracją kasy fiskalnej to jest ona związane jedynie z fiskalizacją kasy, ale sama rejestracja nie jest związana z żadnymi opłatami. Zgłoszenie kasy fiskalnej może być zrealizowane w urzędach skarbowych. Oczywiście zgłoszenie kasy fiskalnej do rejestracji niezbędne jest we właściwym urzędzie skarbowym, czyli do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu gospodarczego czy właściwego dla zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Rejestracja kasy fiskalnej wymaga również zawiadomienia odpowiedniego urzędu skarbowego, co można zrealizować zarówno pocztą jak też obecnie również elektronicznie. Jednocześnie w zgłoszeniu niezbędne jest wskazanie jaka liczba kas będzie użytkowana w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest również wskazanie informacji o adresach miejsc, gdzie będą instalowane kasy fiskalne. Urząd skarbowy po uzyskaniu zgłoszenia dokonuje rejestracji a następnie zawiadamia o dokonaniu takiej rejestracji oraz wysyła numer ewidencyjny danej kasy fiskalnej.

Fiskalizacja kas

Kasy fiskalne podlegają również procesowi fiskalizacji, czyli jednokrotnej czynności, która pozwala na inicjację pracy modułu fiskalnego z pamięcią kasy fiskalnej. Taka pierwsze czynność kończy się uzyskaniem dobowego raportu fiskalnego w formie wydruku. Czynności fiskalizacji realizowane są przez serwisantów. Podczas tego procesu do pamięci kas wpisywane są informacje w postaci NIP firmy a także przekazywany jest raport fiskalny, który jest potwierdzeniem dokonania fiskalizacji. Serwisant realizuje również przesłanie danych kasy do urzędu skarbowego co odbywa się w ciągu siedmiu dni od zrealizowania fiskalizacji.

Gdy uzyska się raport ze zrealizowanej czynności fiskalizacji dołącza się go do książki kasy. W książkach kas zawarte są informacje między innymi w postaci danych o danej kasie rejestrującej, przeglądach technicznych kasy, które są niezbędnymi, obowiązkami przeglądami. W książce kasy mogą znajdować się również inne dane dotyczące danej kasy fiskalnej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.