Kto nie musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Kto nie musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Przedsiębiorcy mogą zarejestrować się jako podatnicy VAT, ale wielu z nich nie musi tego robić. Jakie podmioty są zwolnione z płacenia podatku od towarów i usług i nie muszą składać dokumentu rejestracyjnego VAT-R?

W polskim prawie podatnikiem VAT czynnym określa się podmiot, który jest zarejestrowany do VAT i wykonuje związane z tym czynności podatkowe. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że czynnymi podatnikami są wszyscy podatnicy VAT zobligowani do płatności podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą o VAT, podmioty zwolnione od podatku od towarów i usług, to:

- podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej była mniejsza łącznie w poprzednim roku podatkowym od 200 000 złotych (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) – jest o tak zwane zwolnienie podmiotowe

- podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 200 000 złotych

- podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT (wymienione w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych) – niezależnie od wartości sprzedaży – jest to tak zwane zwolnienie przedmiotowe

Gdy przedsiębiorstwo zaczyna działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, wówczas będzie zwolnione z podatku VAT aż do momentu, w którym przekroczy kwotę 200 000 złotych w odniesieniu do proporcjonalnego okresu prowadzenia działalności.

Limit ten można obliczyć przez pomnożenie liczby dni od rozpoczęcia sprzedaży VAT do końca roku przez obowiązujący limit VAT i następnie należy podzielić uzyskaną liczbę przez liczbę dni w danym roku.

O czym jeszcze musi pamiętać przedsiębiorca zwolniony z VAT?

Jeśli firma ma status podatnika zwolnionego, nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (VAT-7 lub VAT-7K). W związku z tym nie musi odprowadzać kwot z tytułu VAT należnego do Urzędu Skarbowego, ale również nie uzyskuje prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

Przedsiębiorca powinien też pamiętać o tym, że musi wykonywać zapisy dotyczące sprzedaży oraz zakupu towarów i usług w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Rachunku Zysków i Strat w kwocie brutto.

Jeśli przedsiębiorca chciałby być podatnikiem VAT wtedy, gdy nie ma do tego obowiązku, powinien on powiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem okresu, w którym rezygnuje ze zwolnienia. Konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego dokumentu – VAT-R. Więcej informacji o tym, jak wypełnić dokument, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego. Pomocą służą również biura rachunkowe, które mogą wykonać tę czynność za klienta.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.