Odliczenie VAT – ważne dla firmy

Odliczenie VAT – ważne dla firmy

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do płatności podatku od wartości dodanej. Zatem mogą jednocześnie odliczać podatek przy nabyciu towarów i usług dotyczących prowadzonej działalności. O czym należy pamiętać w szczególności w związku z odliczeniem VAT?

Odliczanie podatku VAT możliwe jest tylko przy prowadzeniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT w Polsce. W związku z tym wtedy, gdy prowadzone są czynności niepodlegające opodatkowaniu, nie ma także podstaw do odliczenia podatku VAT.

Przedsiębiorca uzyskuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo do odliczenia VAT przysługuje nie prędzej niż w okresie uzyskania faktury.

Podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT:

- kwot związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością, na przykład VAT od zakupu towaru, VAT od zakupu usług

- kwot związanych z prowadzoną działalnością pośrednio, na przykład kupno auta

Gdy podatnik nie wykona odliczenia podatku naliczonego dla danego okresu rozliczeniowego, w którym zaistniał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów, może zrobić to w deklaracji podatkowej, która będzie złożona za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kiedy odliczenie VAT jest ograniczone:

- czynności nabywane przez podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w związku z realizacją czynności zwolnionych z podatku VAT

- usługi noclegowe i gastronomiczne, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

- dla podatku VAT od benzyny, oleju napędowego oraz gazu nabywanego do pojazdów, które nie pozwalają na pełne odliczanie podatku VAT

- w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na terytorium kraju z powodu podania numeru VAT-UE, w sytuacji, gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Oprócz tego w przepisach przewidziano sytuacje, gdy podatnik traci prawo do odliczenia VAT. Zaliczają się do nich między innymi takie przypadki jak: udokumentowanie sprzedaży fakturami, które zostały wystawione przez nieistniejący podmiot, transakcjach udokumentowana fakturą była zwolniona z podatku lub nie podlegała opodatkowania, faktury dotyczą czynności, które nie został wykonane, mają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Zatem podatnik może odliczyć podatek VAT przy spełnieniu następujących wymogów:

- otrzymał fakturę

- powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy

- nabyte towary lub usługi będą używane przez podatnika w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych

W razie wątpliwości dotyczących odliczenia podatku VAT warto skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie podatku. Pomoc może zaoferować nam również biuro rachunkowe. Pamiętajmy o tym, że nieprawidłowe odliczenie podatku VAT spotka się z reakcją Urzędu Skarbowego i będziemy wtedy wezwani do złożenia stosowanych wyjaśnień oraz wykonania korekty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.