Rejestracja jako podatnik VAT

Rejestracja jako podatnik VAT

Podatek VAT płacony jest przez wielu przedsiębiorców, ale nie zawsze trzeba być vatowcem. Kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT i jak to zrobić?

Przepisy przewidują przypadki, z których przedsiębiorca musi zarejestrować się jako podatnik VAT, a także te, gdy nie jest to konieczne.

Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT, gdy dostarczasz:

- towary wymienione w załączniku nr 12 do Ustawy o podatku od towarów i usług

- towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

- budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b

- tereny budowlane

- nowe środki transportu

Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT, gdy świadczysz usługi:

- prawnicze

- w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego

- jubilerskie

Zarejestrować muszą się też przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby na terytorium Polski (na podstawie art. 113 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Rejestracja jako podatnik VAT powyżej 200 000 złotych sprzedaży

Nie ma potrzeby rejestracji jako podatnik wtedy, gdy prowadzona jest sprzedaż do limitu wartości 200 000 złotych netto lub wtedy, gdy prowadzona jest sprzedaż, która korzysta ze zwolnienia dotyczącego przedmiotu. Trzeba jednak kontrolować limit.

Dodatkowo wtedy, gdy przekroczymy limit 200 000 złotych wartości sprzedaży na rok, powinniśmy także złożyć odpowiedni dokument rejestracyjny jako płatnik VAT niezależnie od tego, w jakiej branży prowadzimy działalność.

Przy obliczaniu limitu do kwoty nie wlicza się podatku oraz innych usług i towarów uwzględnionych w art. 113 ust. 2 Ustawy o VAT, w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju czy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. W przypadku przedsiębiorców zaczynających pracę w trakcie roku, limit obliczany jest zależnie od liczby miesięcy do końca roku kalendarzowego.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

Rejestrację powinniśmy wykonać przed pierwszą czynnością, która nie podlega zwolnieniu z VAT. Gdy dojdzie do przekroczenia limitu sprzedaży, musimy wykonać tę procedurę przed pierwszą sprzedażą na kwotę poza limit.

Gdy przedsiębiorca, który nie ma takiego obowiązku, chce być podatnikiem VAT, powinien zrobić to przed początkiem miesiąca, od którego chce być podatnikiem.

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT, należy wypełnić formularz VAT-R, czyli zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług i złożyć dokument w Urzędzie Skarbowym. Druk można wziąć z urzędu albo pobrać go z internetu i wypisać – aktualny druk znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.