Na czym polega analiza ryzyka w firmie?

Na czym polega analiza ryzyka w firmie?

Ryzyko jest związane z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Może ono wynikać między innymi z jej pozycji rynkowej, konkurencji, z sytuacji gospodarczej w danym kraju.

Ryzyko jest związane z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Może ono wynikać między innymi z jej pozycji rynkowej, konkurencji, z sytuacji gospodarczej w danym kraju. Aby obniżyć ryzyko związane z posiadaniem firmy, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie tak zwanej analizy ryzyka. Na czym dokładnie polega tego typu działanie?

Analizą ryzyka określa się działania, które skoncentrowane są na zmniejszeniu negatywnego wpływu ryzyka na działanie konkretnego podmiotu gospodarczego. W ramach analizy ryzyka podejmuje się również odpowiednie działania, które mają na celu ograniczenie albo przeciwdziałanie ryzyku.

 

Prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka pozwala na:

  • identyfikację ryzyka
  • ocenę ryzyka
  • planowanie reakcji na ryzyko

 

Pomiary ryzyka wykonuje się wtedy zarówno w sposób jakościowy, jak i ilościowy, najczęściej z wykorzystaniem specjalnych arkuszy.

 

Analizę ryzyka najczęściej wykorzystuje się przy:

  • przygotowywaniu polityki bezpieczeństwa
  • zarządzaniu bezpieczeństwem w firmie
  • zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • zarządzaniu projektem
  • podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • podejmowaniu decyzji kredytowych
  • różnych analizach biznesowych

 

W przedsiębiorstwach analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem. Aktualnie firmy najczęściej prowadzą zarządzanie ryzykiem według międzynarodowej normy ISO 31000:2009 i polskiej normy PN-ISO 31000:2012. Normy te wskazują na działania, które pozwalają na kierowanie i nadzorowanie organizacją w odniesieniu do konkretnego ryzyka.

 

Identyfikacja ryzyka

Pierwszym etapem związanym z analizą ryzyka jest dokonanie jego identyfikacji. W tym celu firma może wykorzystać takie materiały jak plany zarządzania kosztami, plany zarządzania zasobami ludzkimi, listy zagrożeń, charakterystyki otoczenia organizacji, spisy procedur w zależności od tego, z jakiego typu działalnością mamy do czynienia.

 

Ryzyko dla firmy może wynikać między innymi z tego, że ma ono słabych dostawców, którzy nie dotrzymują terminów, że sprzedaje produkty, które mają określoną datę ważności, że prowadzi działalność w takim, a nie innym otoczeniu, że jej pracownicy nie posiadają wystarczającego przeszkolenia czy maszyny są przestarzałe.

 

Ocena ryzyka

Kolejny etap to ocena ryzyka – można w tym celu wykorzystać trzy główne metody szacowania ryzyka, a mianowicie metodę jakościową, ilościową oraz mieszaną.

 

W wyniku oceny ryzyka można określić, jakie obszary związane są z niskim, średnim oraz wysokim ryzykiem, a także jakie mogą być skutki konkretnego ryzyka.

 

Planowanie reakcji na ryzyko

Firma powinna też określić reakcję na ryzyko, które pozwalają na jego zmniejszenie albo nawet całkowite wyeliminowanie. Reakcje powinny być dopasowane do skutków konkretnego zjawiska, efektywne kosztowo oraz realizowane terminowo.

 

Przykładowo, firma może unikać ryzyka przez uzyskanie dodatkowych informacji, zmniejszenie zakresu projektu, wymianę wyposażenia, unikanie niesprawdzonych kontrahentów. może też przesunąć ryzyko, na przykład przez różne gwarancje, ubezpieczenia czy poręczenia. Ryzyko może być też złagodzone albo może być również wykonany plan rezerwowy, który jest stosowany dla określonych ryzyk projektowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.