Na czym polega budżetowanie kroczące?

Na czym polega budżetowanie kroczące?

Termin budżetowania kroczącego nie jest znany większości przedsiębiorców. Warto jednak się z nim zapoznać, ponieważ jest to jeden ze sposobów na tworzenie budżetu firmy. Czym dokładnie jest budżet kroczący? Jakie są jego zalety oraz wady?

Tworzenie budżetu firmy jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorców. Budżetem określamy zestawienie planowanych wpływów ora wydatków. Termin ten jest dość szeroki i może odnosić się zarówno do budżetu domowego, jak i budżetu państwa. Skupmy się jednak na tworzeniu budżetu firmy, a dokładnie na jednej jego metodzie, czyli na budżetowaniu kroczącym.

Czym jest budżetowanie kroczące?

Termin ten, który w języku angielskim określany jest jako continuous budgeting albo rolling budget, jest jednym ze sposobów tworzenia budżetu polegającym na jego opracowywaniu w sposób ciągły, czyli właśnie kroczący.

Budżetowanie kroczące sprowadza się do ciągłego uaktualniania oraz nadawania budżetowi większej liczby szczegółów przy jego opracowywaniu na kolejne okresy, na przykład na następny miesiąc czy kwartał. Zatem pod koniec każdego okresu budżetowego budżety na kolejne okresy podlegają analizie i następnie aktualizacji.

W przypadku budżetowania kroczącego szczególny nacisk kładzie się na najbliższe, nadchodzące okresy, dla których informacje mogą być bardziej precyzyjne niż dla okresów w dalszej perspektywie czasowej.

Budżetowanie kroczące nie oznacza jednak wcale, że przedsiębiorstwo nie posiada budżetu na pełen rok obrotowy – jest on także przygotowany, niemniej jednak nie jest on tak szczegółowy. Budżet ten jest ciągle weryfikowany o nowe zdarzenia, które już nastąpiły, a także bierze się w nim pod uwagę te, które mogą mieć miejsce w przyszłości.

Główne zalety budżetu kroczącego:

  • budżet jest zawsze aktualny ze względu na jego ciągłą aktualizację
  • zmniejszenie stopnia niepewności, ponieważ budżet odpowiada stale zmieniającemu się otoczeniu gospodarczemu przedsiębiorstwa, dlatego daje on poczucie bezpieczeństwa i jest skuteczniejszy
  • większa realistyczność budżetu, który jest łatwiejszy w planowaniu i kontroli
  • możliwość objęcia przewidywaniami okresu dłuższego niż w przypadku budżetowania konwencjonalnego
  • tworzenie nawyków do bieżącego planowania i dokonywania kontroli wykonania
  • łatwiejsze przystosowanie się do zmian zachodzących w firmie oraz w jej otoczeniu

Główne wady budżetowania kroczącego:

  • na stworzenie budżetu kroczącego należy przeznaczyć więcej pracy i czasu, co przekłada się również na jego większą kosztowność
  • dopasowanie budżetu do obecnych możliwości może powodować zmniejszenie determinacji i kreatywności
  • konieczność ciągłej aktualizacji cen i kosztów dla transakcji, co jest bardzo trudne w przypadku przedsiębiorstw posiadających szeroki asortyment

Podsumowując, budżetowanie kroczące to bardzo dobry wybór wtedy, gdy przedsiębiorstw chce działać bezpieczniej i mieć możliwość przygotowania się do ciągłych zmian wewnątrz oraz jego otoczeniu. Budżetowanie tego rodzaju jest jednak bardziej czasochłonne i pracochłonne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.