Prolongata kredytu i pożyczki – co to jest?

Prolongata kredytu i pożyczki – co to jest?

Termin prolongaty ma szerokie zastosowanie – odnosi się on również do kredytów oraz do pożyczek. Czym dokładnie jest prolongata w tym właśnie znaczeniu?

 

Prolongata to słowo wywodzące się z języka łacińskiego, które oznacza przedłużenie terminu danego układu, umowy, płatności czy też odroczenie terminu realizacji określonego zobowiązania.

 

Gdy postanowiono tak w umowie, prolongata może mieć miejsce automatycznie, gdy dojdzie do upływu konkretnego terminu, a także wtedy, gdy doszło do pojawienia się wskazanych okoliczności. Prolongata może być również uzasadniona przez siłę wyższą.

 

Czym jest prolongata kredytu i pożyczki?

W kontekście kredytów oraz pożyczek prolongata może mieć dwojakie znacznie – warto zatem poznać je bliżej.

 

Termin ten może oznaczać przede wszystkim wydłużenie okresu spłacenia danego zobowiązania, ale również może oznaczać czasowe zawieszenie płatności całej raty albo tylko części kapitałowej raty lub większej liczby rat. W tym drugim przypadku często mamy do czynienia z określeniem takim jak wakacje kredytowe.

 

Prolongata jako wydłużenie okresu spłaty

Pierwszym znaczeniem dla prolongaty w kontekście kredytów i pożyczek jest wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Do takiej sytuacji może dojść wtedy, gdy klient chce renegocjować warunki pożyczki albo kredytu, na przykład chce zmniejszyć wysokość raty, co z kolei będzie przekładało się na spadek wysokości raty jego zobowiązania.

 

To wygodne rozwiązanie, niemniej jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wydłużenie okresu spłaty będzie również oznaczało wzrost kosztów kredytu albo pożyczek, ponieważ dochodzi wtedy do spłaty wyższych odsetek.

 

Wydłużenie okresu spłaty najczęściej oznacza konieczność przygotowania aneksu do umowy, co także może być związane z dodatkowym wydatkiem.

 

Prolongata jako zawieszenie raty

Drugim znaczeniem prolongaty kredytu albo pożyczki może być zawieszenie płatności raty albo kilku rat – jak wspomnieliśmy, mamy wtedy do czynienia z tak zwanymi wakacjami kredytowymi.

 

Wakacje kredytowe są oferowane głównie w przypadku dłuższych kredytów o wyższej racie, ale także mają zastosowanie przy pożyczkach gotówkowych na mniejsze sumy. Bank albo pozabankowa firma pożyczkowa oferujące kredyty i pożyczki z możliwością skorzystania z wakacji kredytowej mogą albo dokonać zawieszenia płatności całej raty, albo tylko jej części kapitałowej.

 

Zawieszenie płatności całej raty oznacza, że w danym miesiącu nie musi być ona płacona. Z kolei zawieszenie płatności części kapitałowej raty oznacza, że i tak konieczne jest dokonanie spłaty części odsetkowej. Po wakacjach kredytowych może dojść albo do przedłużenia okresu spłaty kredytu lub pożyczki o liczbę miesięcy odpowiadającej liczbie płatności, albo też rata może być wliczona do obecnego zadłużenia bez wydłużania czasu spłaty – oznacza to, że wysokość raty będzie nieco wyższa.

 

Banki i firmy pożyczkowe ustalają najczęściej w umowie warunki skorzystania z wakacji kredytowych, w tym liczbę miesięcy, których prolongata ta może dotyczyć. O chęci skorzystania z wakacji kredytowych należy poinformować bank albo firmę pożyczkową – zwykle można zrobić to on-line albo przez przekazanie wniosku w placówce.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.