Na czym polega joint venture?

Na czym polega joint venture?

Joint venture to dość często pojawiający się termin w kontekście biznesu. Jest to specjalna spółka handlowa, która jest otwierana przez co najmniej dwie firmy krajowe albo zagraniczne, aby prowadzić działalność gospodarczą skoncentrowaną na konkretnym celu. Czym dokładnie są spółki joint venture, a także jak działają?

 

Spółki to popularny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Na gruncie polskiego prawa spółka może mieć różne postaci, na przykład może być to spółka cywilna, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna. Skupmy się jednak na jeszcze jednym rodzaju spółki, a mianowicie na joint venture.

 

Joint venture to w języku angielskim wspólne przedsięwzięcie. Wyrażenie to dobrze oddaje charakter tego rodzaju spółek, które, jak wspomnieliśmy wcześniej, są tworzone przez dwa lub więcej niezależnych przedsiębiorstw w celu realizacji danego projektu.

 

Główne cele przyświecające tworzeniu spółek joint venture:

  • zmniejszenie ryzyka przez jego dywersyfikację
  • uzyskanie tak zwanego efektu skali
  • pozyskanie dostępu do nowego rynku
  • poszerzenie posiadanych rynków zbytu
  • wspólna wymiana czy opracowanie nowych technologii
  • zapewnienie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia
  • zniwelowanie barier administracyjnych i celnych w kraju jednego ze współudziałowców

 

Wobec tego spółki joint venture są w stanie uzyskać szereg różnych korzyści związanych z działalnością we wspólny sposób.

 

Jak działają spółki joint venture?

Przedsiębiorstwa będące współudziałowcami spółki joint venture w celu jej założenia wnoszą określony kapitał zakładowy razem. Razem także dzielą pomiędzy sobą zyski oraz koszty związane z prowadzoną działalnością.

 

Zdarza się jednak, że joint venture nie jest osobno powołaną spółką. Czasami określa się tak również bliską współpracę określonych przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć dzięki temu dodatkowe korzyści. Wtedy każdy z przedsiębiorców wydziela kapitał przeznaczony na prowadzenie wspólnej działalności, a potem prowadzone są rozliczenia zgodnie z przychodami oraz kosztami w danym momencie. Nie dochodzi jednak do utworzenia oddzielnego podmiotu gospodarczego.

 

W przypadku spółek joint venture bardzo ważne jest określenie zasad współdziałania. W tym celu przygotowywana jest odpowiednia umowa, która reguluje zależności pomiędzy każdą ze stron. W polskim systemie prawa nie ma dokładnych regulacji dotyczących działalności spółek joint venture, dlatego też jasne określenie postanowień umowy jest bardzo ważne.

 

Spółki joint venture w Polsce i na świecie

Na świecie, w tym także w Polsce istnieje wiele spółek typu joint venture. Niektóre z nich powoływane są tylko na określony czas, inne z kolei działają z powodzeniem już od dawna.

 

Jednymi z najbardziej popularnych przedsiębiorstw działających na zasadzie joint venture są Sony Ericsson lub Fujitsu Siemens Computers.

 

Takie spółki czy też prowadzenie działalności w ten właśnie sposób bez zakładania oddzielnego podmiotu spotyka się także w Polsce. Są one spotykane w wielu branżach, między innymi w branży technologicznej czy produkcyjnej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.