Dywersyfikacja ryzyka kredytowego w firmie

Dywersyfikacja ryzyka kredytowego w firmie

Ryzyko powinno się dywersyfikować. Dzięki temu możliwe jest jego skuteczne obniżenie. Mówimy wówczas o tak zwanej dywersyfikacji ryzyka, czyli jego rozproszeniu albo rozłożeniu. Dywersyfikacja dotyczy również ryzyka kredytowego w biznesie. Co warto o nim wiedzieć?

 

Termin dywersyfikacji ryzyka oznacza zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem określonych działań, także w biznesie. Ryzyko jest wtedy różnicowane, aby straty w jednym obszarze nie powodowały tak wysokich start ogólnych, więc możliwe będzie wtedy skompensowanie ich zyskami w innym obszarze.

 

W przypadku przedsiębiorstw dywersyfikacja ryzyka może być realizowana na szereg sposobów, między innymi przez wprowadzanie do oferty nowych produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu, pozyskanie nowych dostawców czy odbiorców. Warto także wskazać, że duże znaczenie ma dywersyfikacja ryzyka kredytowego. Czym dokładnie jest to ryzyko i jak przeprowadza się jego rozproszenie?

 

Na czym polega dywersyfikacja ryzyka kredytowego?

O ryzyku kredytowym mówimy w kontekście portfela kredytowego – termin ten odnosi się przede wszystkim do banków oraz do pożyczkowych firm pozabankowych, które udzielają kredytów oraz pożyczek dla różnych klientów. Oczywiście, ryzyko to może również pojawiać się w przypadku innych podmiotów, które udzielają pożyczek.

 

Dywersyfikacja ryzyka kredytowego pozwala wtedy na zmniejszenie ryzyka przez udzielanie kredytów podmiotom w różnych branżach, regionach, o różnej formie prawnej. Im większe zróżnicowane, tym mniejsze ryzyko, że któryś z podmiotów będzie mógł spowodować znaczące zaburzenie działalności banku albo innego pożyczkodawcy.

 

Skąd wynika ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe przy pożyczaniu środków może być związane zarówno z przyczynami zewnętrznymi, czyli stojącymi po stronie kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy, jak i z tymi wewnętrznymi, które związane są z kolei z konkretnym bankiem czy innym pożyczkobiorcą.

 

Wśród przyczyn zewnętrznych znajdują się między innymi:

  • gorsza sytuacja gospodarcza kraju
  • utrata dochodów przez podmioty pożyczające pieniądze
  • zdarzenia losowe, na przykład choroby czy katastrofy

 

Przyczyny wewnętrzne to natomiast:

  • błędna ocena zdolności kredytowej
  • nieprawidłowo opracowany harmonogram spłaty kredytu
  • zgromadzenie niekompletnej dokumentacji kredytowej
  • niekompetencja pracowników obsługujących klienta
  • zła organizacja pracy pionu kredytowego

 

W jaki sposób ogranicza się ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe może być ograniczone na kilka sposobów, w zależności od tego, z jakiego rodzaju podmiotami mamy do czynienia. Są jednak pewne wspólne podstawy, które pozwalają na ogólne obniżenie tego niebezpieczeństwa.

 

Przede wszystkim ważne jest dokładne dokonywanie oceny zdolności kredytowej przed udzieleniem pożyczki czy kredytu dla danego podmiotu. Również wskazane jest używanie limitów ograniczających wartość udzielanej pomocy finansowej. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom kredytowym pożyczkodawca czy kredytodawca również może zmniejszyć to niebezpieczeństwo. W razie złamania umowy kredytowej albo pożyczkowej ma on również możliwość wypowiedzenia umowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.