Rejestracja firmy w CEIDG a ZUS

Rejestracja firmy w CEIDG a ZUS

Zamierzasz założyć własną działalność gospodarczą i zarejestrować się w CEIDG? Chcesz zgłosić się oraz swoich bliskich do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? W takim przypadku można zrobić to również z wykorzystaniem CEIDG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, z którą przedsiębiorcy mają do czynienia w każdym miesiącu. Wynika to z faktu, że do ZUS-u odprowadzamy składki ubezpieczeniowe i przekazujemy także odpowiednie dokumenty.

Dotychczas przedsiębiorcy, którzy chcieli zgłosić się do ZUS, musieli robić to osobiście po zarejestrowaniu swojej działalności gospodarczej. Teraz w wybranych przypadkach obowiązek ten można załatwić również przez CEIDG.

Od 20 maja 2017 roku istnieje możliwość wykorzystania CEIDG do:

- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA

- zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania na formularzu ZUS ZCNA

- zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych na formularzu ZUS ZIUA

- zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, przykładowo w przypadku zakończenia działalności na formularzu ZUS ZWUA

Uwaga! Musimy pamiętać o tym, że przez CEIDG przedsiębiorca ma tylko możliwość przekazania wybranych rodzajów wniosków. Gdy przykładowo chce on zgłosić do ubezpieczeń pracownika, osobę, z którą współpracuje, zleceniobiorcę, należy zrobić to nadal normalnie, czyli bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nie trzeba również przygotowywać dokumentów dotyczących płatnika składek jak:

ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej

ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych

ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika

ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych

ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika

Jak złożyć wnioski do ZUS przez CEIDG?

Gdy przedsiębiorca chce zgłosić się do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z wykorzystaniem CEIDG, może zrobić to na kilka różnych sposobów – podobnie jak w przypadku wniosku o założenie działalności gospodarczej.

Najprostsza jest metoda on-line, czyli elektroniczne wypełnienie i wysłanie odpowiednich formularzy. Formularze te można wypełnić na stronie internetowej CEIDG po zaznaczeniu opcji, że chcemy wysłać konkretny formularz. Możemy zrobić to też wraz z wnioskiem o wpis albo zmianę wpisu. Oszczędzamy czas, ponieważ nie musimy wtedy dwa razy wpisywać tych samych danych. Wniosek wypełniony elektronicznie można podpisać Profilem Zaufanym, podpisem elektronicznym albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Także możemy wypełnić wniosek on-line, a potem złożyć go w urzędzie. To wygodna opcja dla osób nieposiadających Profilu Zaufanego albo podpisu elektronicznego. Wtedy wypełniamy formularz na stronie CEIDG, a potem zapisujemy numer kodu wniosku i przekazujemy go podczas wizyty w urzędzie. Możemy też wniosek wydrukować, podpisać i wtedy przedłożyć w urzędzie gminy lub miasta.

Istnieje także możliwość załatwienia sprawy tradycyjnie, czyli wypełnienia wniosku w urzędzie albo możemy wysłać dokumenty listem poleconym – w tym przypadku należy opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym przez notariusza.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.