Odpowiedzialność pracodawcy za czyny pracowników

Odpowiedzialność pracodawcy za czyny pracowników

Przepisy wynikające z kodeksu pracy wskazują na odpowiedzialność pracownika za szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim przy realizowaniu obowiązków pracowniczych. Takie przepisy prawne mają na celu ochronę pracowników przed odpowiedzialnością za realizowanie poleceń pracodawcy w zakresie realizowanych obowiązków w miejscu pracy.

Na podstawie tych przepisów osoby poszkodowane mogą dochodzić roszczeń od pracodawcy.

 

Kodeks pracy wskazuje, że odpowiedzialność za naprawienie szkody jest odpowiedzialnością pracodawcy w przypadku gdy szkoda nastąpiła w wyniku działania pracownika. Odpowiedzialność przenoszona jest na tej podstawie na firmę, w której pracownik wykonuje pracę. Jednym z powodów takiego traktowania odpowiedzialności firm a nie pracowników jest to jak traktowana jest praca na umowie o pracę.

Praca taka winna bowiem być realizowana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, ale również pod nadzorem pracodawcy. Z przepisów dotyczących realizowania pracy wynika, że pracodawca jest odpowiedzialny za realizowanie skutecznego nadzoru nad sposobem wykonywania pracy przez pracowników.

Naprawienie szkody nie przysługuje zatem w kontekście możliwości domagania się takiej naprawy od pracownika nawet jeśli jest on odpowiedzialny za szkodę.

 

Ochrona pracownika

Wprowadzenie przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkodę, która leży po stronie pracodawcy ma na celu ochronę pracownika.

W czasie wykonywanie pracy pracownik wykonuje określone obowiązki, które zostały mu powierzone przez pracodawcę. Jednocześnie taka ochrona ma na celu zapewnienie braku odpowiedzialności ze strony pracownika z punktu widzenia prawa cywilnego.

Taka odpowiedzialność związana jest z wysokimi kosztami, na które pracownik mógłby być narażony przy szkodzie wobec osoby trzeciej. Jednak ochrona pracownika jest wyłączona w określonych przypadkach. Dotyczy to między innymi umyślnego działania pracownika, która miało doprowadzić do powstania szkody. Oczywiście udowodnienie umyślności działania pracownika leży po stronie pracodawcy.

 

Odpowiedzialność pracownika

Oprócz odpowiedzialność za szkody w przypadku pracowników jest oparta na określonych przesłankach. Pracodawca odpowiada zawsze w przypadku gdy szkoda została wyrządzona osobie trzeciej, zdarzenie prowadzące do szkody wystąpiło w wyniku realizowania przez pracowników obowiązków a także pracownik działał nieświadomie.

Natomiast pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie następstwa zdarzeń, które nie były bezpośrednio związane ze świadczeniem pracy przez pracownika a wystąpiły w sytuacji, w której pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy.

Takie sytuacje dotyczą wszystkich zdarzeń, w których pracownik przekroczył obowiązki, wykonywał takie czynności, które nie należały do jego obowiązków. Gdy powstaje szkoda musi również występować związek przyczynowy w kontekście występowania obowiązków pracowników i szkody.

Generalnie pracodawca winien jednak realizować taki nadzór nad pracą pracowników, który pozwala na unikanie powstania szkody, gdyż szkoda taka najczęściej jest odpowiedzialnością pracodawcy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.