Kiedy przedsiębiorca powinien stworzyć regulamin pracy?

Kiedy przedsiębiorca powinien stworzyć regulamin pracy?

Regulamin pracy winien być wprowadzony w określonych warunkach występujących w przedsiębiorstwach. Jednocześnie z wprowadzenie regulaminu pracy wynikają określone obowiązki dla pracodawcy a także dla pracowników. Ważne jest także by bardzo dokładnie sprawdzić w jakich warunkach regulamin pracy powinien być wykorzystywany w ramach realizowania pracy w firmach.

 

W przepisach kodeksu pracy wskazane jest, że w przypadku firm, które zatrudniają dwadzieścia pracowników występują obowiązek tworzenia regulaminów pracy. Obowiązek tworzenia regulaminów pojawia się w sytuacji gdy zatrudniany jest dwudziesty pracownik.

Jednocześnie nie ma wówczas znaczenia na podstawie jakich umów zatrudniani się pracownicy czy też czy jacyś pracownicy są czy nie są na urlopach. Nie ma również znaczenia przeciętne zatrudnienie w skali roku, ale zawsze pod uwagę niezbędne jest branie pod uwagę momentu, w którym pojawia się przekroczenie liczby dwudziestu pracowników zatrudnionych w firmie.

Natomiast w firmach, które mają mniej zatrudnianych pracowników nie ma obowiązku zatrudniania pracowników, ale wiele firm decyduje się mimo wszystko na tworzenie regulaminów pracy, które w pewnych sytuacjach mogą okazać się przydatne. Wówczas gdy w firmie pojawi się obowiązek tworzenia regulaminu nie ma konieczności tworzenia regulaminu, który już obowiązuje.

 

Wahania liczby pracowników

W wielu firmach występują wahania liczby zatrudnionych pracowników. Wówczas warto jest zdecydować się na stworzenie regulaminu pracy i posiadać ów regulamin. Nie ma w takiej sytuacji zarówno tworzyć nowego regulaminu gdy liczba pracowników przekroczy liczbę dwudziestu pracowników.

Rezygnowanie z regulaminu pracy w przypadku gdy wahania liczby zatrudnionych pracowników regularnie przekraczają dwudziestu pracowników warto rozważyć. W wielu przypadkach okaże się, że nie jest to wcale korzystne rozwiązanie.

 

Wprowadzenie regulaminu pracy

W przypadku wprowadzania regulaminów pracy trzeba brać pod uwagę, że regulamin taki wchodzi w życie po określonym czasie. Jest to okres dwóch tygodni od dnia, w którym pracownikom została przedstawiona informacja dotyczą tworzenia regulaminu pracy. Jednocześnie dwutygodniowy okres wchodzenia w życie dotyczy również wszelkiego rodzaju zmian, które są wprowadzana do regulaminów pracy.

Nie ma natomiast szczegółowych przepisów dotyczących formy przedstawienia regulaminów pracy pracownikom. Natomiast jest wskazane, że pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o poszczególnych przepisach regulaminu pracy, który będzie obowiązywał poszczególnych pracowników. Pracodawca w tym względzie ma jednak wolną rękę, co oznacza, że może zarówno przedstawić takie informacje w formie papierowej.

Jednak nie ma żadnego problemu z tym, by pracodawca wykorzystał do dostarczenia pracownikom regulaminów pracy czy zmian w regulaminie pracy poczty elektronicznej i pracowniczych e-mail. Jednak znaczenie ma by pracownicy mieli faktyczną możliwość zapoznania się z poszczególnymi przepisami, które są wprowadzane w ramach regulaminów pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.