Na czym polega remanent?

Na czym polega remanent?

Każdy przedsiębiorca powinien regularnie przeprowadzać inwentaryzację swojego majątku. Jej głównym celem jest wewnętrzna kontrola dokumentacji oraz stanu faktycznego wyposażenia. W jaki sposób dokładnie przeprowadza się inwentaryzację, czyli remanent?

Przedsiębiorcy najczęściej przeprowadzają inwentaryzację w okolicach Nowego Roku. To właśnie wtedy wiele z nich chwilowo przestaje pracować, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje, co, może trwać również dość długo w zależności od tego, ile mienia ma firma. Inwentaryzacja może być przeprowadzona też w innych terminach, gdy wynikają one z dnia zamknięcia ksiąg.

Remanent polega na spisaniu stanu faktycznego majątku firmy, a także na porównaniu zebranych informacji z dokumentacją potwierdzającą nabycie wyposażenia, na przykład z fakturami, raportami kasowymi, umowami kupna-sprzedaży.

Inwentaryzacja obejmuje:

 • półwyroby
 • wyroby gotowe
 • towary handlowe
 • materiały podstawowe i pomocnicze
 • odpady

Poprzez zebrane informacje przedsiębiorca jest w stanie ustalić nadwyżki magazynowe oraz braki, na przykład związane z utratą, uszkodzeniem, kradzieżami mienia. Także inwentaryzacja prowadzona jest w celu ustalenia rzeczywistego dochodu firmy, który został uzyskany w konkretnym roku podatkowym.

Jak przygotowuje się dokumenty inwentaryzacyjne?

Dokładne informacje dotyczące przygotowania remanentu i stworzenia potwierdzającego go dokumentu znajdziemy w Ustawie o rachunkowości, a także w innych rozporządzeniach związanych z podatkami.

Spis powinien być wykonany w formie pisemnej, powinien być dokładny, trwały, a także poświadczony pisemnie przez osobę, która go wykonała. Stosuje się przy tym różne metody, między innymi spis z natury, czyli ustalenie faktycznego majątku firmy przez jego policzenie, zważenie czy zmierzenie, metodę uzgadniania sald służącą do potwierdzenia stanu aktywów i pasywów czy metodę weryfikacji polegającą na porównaniu zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi.

Dane, które powinny znaleźć się w dokumencie inwentaryzacyjnym:

 • data wykonania spisu
 • nazwa przedsiębiorstwa i imię i nazwisko właściciela
 • numery pozycji
 • nazwy elementów objętych spisem
 • ceny jednostkowe zakupu podane w złotych i groszach
 • stosowane jednostki miary
 • liczba elementów potwierdzona podczas inwentaryzacji
 • wartość wynikającą z pomnożenia liczby towaru przez jego cenę jednostkową
 • suma
 • numeracja arkuszy
 • klauzula informująca, że „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających i uczestniczących w inwentaryzacji
 • podpis właściciela lub właścicieli firmy

Suma, która została określona w remanencie, wpisywana jest do księgi podatkowej na ostatniej pozycji i na pierwszej pozycji w nowej księdze.

Kiedy przeprowadza się inwentaryzację?

Obowiązek sporządzenia remanentu 1 stycznia nie dotyczy podatników, którzy przygotowali go na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu na dzień 1 stycznia do księgi wpisuje się dane na dzień 31 grudnia z poprzedniego roku podatkowego.

Ponadto inwentaryzacja powinna być sporządzona wtedy, gdy:

 • firma rozpoczyna działalność
 • firma kończy – konieczne jest zawarcie w nim wyposażenia
 • dochodzi do zmiany wspólnika albo stosunku udziałów
 • pojawia się nakaz z jednostki podatkowej

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.