Na czym polega zasada swobody umów?

Na czym polega zasada swobody umów?

Zasada swobody umów wynika z kodeksu cywilnego, który między innymi wskazuje autonomię woli stron a także równość stron, które uczestniczą w stosunkach cywilnoprawnych. Na tej podstawie stosunki pomiędzy stronami mogą być kształtowane na podstawie swobodnych oświadczeń woli. Taka zasada obejmuje wszystkie kontakty obligacyjne.

Zasada swobody umów wynika z kodeksu cywilnego, który między innymi wskazuje autonomię woli stron a także równość stron, które uczestniczą w stosunkach cywilnoprawnych. Na tej podstawie stosunki pomiędzy stronami mogą być kształtowane na podstawie swobodnych oświadczeń woli. Taka zasada obejmuje wszystkie kontakty obligacyjne.

Ze swobody zawierania umów wynika również swoboda wyboru kontrahenta. Strony decydujące się na podpisanie umów mają prawo decydować czy w ogóle są zainteresowane zawarciem takiej umowy a także mają prawo decydować kto będzie ich kontrahentem. Wynika z tego braku obowiązku wstępowania w jakiekolwiek stosunku cywilnoprawne z kimkolwiek. Dodatkowo strony umów mogą zarówno zawierać umowy jak też zmieniać czy też rozwiązywać stosunek prawny, który powstał w drodze powstania umowy.

Kształtowanie treści umowy

Z zasady swobodnego zawierania umów wynika również zasada swobodnego kształtowania treści umów. Gdy strony tworzą umowę mogą ustalać zarówno prawa jak też obowiązki. Jednocześnie możliwe jest również przyjęcie treści z typów umów, które są już uregulowane w kodeksach, ale mogą w takiej treści dokonywać modyfikacji.

Jednocześnie strony umów mogą również całkowicie odstępować od elementów treści w poszczególnych typach umów czy też zawierać umowy, które nie są wyszczególnione w kontekście nazw w kodeksach. W takich umowach treść może być dowolnie kształtowana. Wynika z tego możliwość dostosowania postanowień umów, które będą dopasowane do indywidualnych potrzeb stron umów. Pozwala to również na tworzenie kontraktów, które są nowymi umowami handlowymi.

Wola stron

Gdy ustawy tego nie zakazują strony mogą dowolnie kształtować swoją wolę bez żadnych ograniczeń. Jedynym wymaganiem jest by wola została wyrażona w sposób dostateczny. Jednak należy brać pod uwagę, że wprowadzone zostały pewne ograniczenia co do form zawierania pewnych rodzajów umów.

Do takich umów zalicza się między innymi umowa, która pozwala na przenoszenie własności nieruchomości. W przypadku takich umów niezbędne jest by była ona zawierana w formie aktu notarialnego. Gdy forma takiej umowy nie zostanie zachowana wówczas z mocy prawa umowa taka jest nieważna.

Ograniczenia swobody zawierania umów

W przepisach prawnych znajdują się ograniczenia swobodnego zawierania umów. Takie ograniczenia zawierania umów dotyczą wielu aspektów zarówno stron zawierających umowę, jak też przedmiotu umowy. W zakresie kompetencji, które przysługują stronom mogą być różnorodne w zakresie zakresu takich kompetencji w przypadku różnych rodzajów stosunku cywilnoprawnego. Dodatkowo kompetencje są również zależne od cech przedmiotu, który jest przedmiotem umowy.

Są również takie umowy, gdzie występuje czynności prawna o charakterze jednostronnym co dotyczy między innymi testamentów. W zakresie ograniczeń swobody zawierania umów wyróżnić można również treść a także cel umowy, gdzie może występować sprzeczność dotyczą właściwości stosunku. Strony, które zawierają umowę muszą z tego powodu respektować cechy charakterystyczne, które są typowe dla danego typu stosunku wpływającego na powstające zobowiązanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.