Jaką składkę ZUS płaci przedsiębiorca?

Jaką składkę ZUS płaci przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one obliczane inaczej niż w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie. Zatem, jaką składkę ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Pracownikom na etacie składki ZUS oblicza się procentowo, dlatego są one zależne od osiąganego dochodu – im jest on większym tym więcej pieniędzy trzeba będzie odprowadzić. Sprawa wygląda inaczej z przedsiębiorcami, ponieważ składki nie są wtedy zależne od tego, ile uda się firmie zarobić w danym miesiącu.

Obliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy

Przepisy wskazują, że przedsiębiorcy muszą płacić składkę ZUS w wysokości 60% średniego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi w 2017 roku 4263 złotych. 60% średniego wynagrodzenia to kwota 2557,80 złotych.

Przedsiębiorca musi opłacać obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie społeczne. Osoby prowadzące firmę mogą dobrowolnie płacić składkę na ubezpieczenie chorobowe. Łącznie przedsiębiorca musi płacić do ZUS co najmniej 1172,56 złotych.

Składki ZUS przedsiębiorców:

499,28 złotych – na ubezpieczenie emerytalne

204,62 złotych – na ubezpieczenie rentowe

297,28 złotych – na ubezpieczenie zdrowotne (w tym przypadku podstawa naliczenia składki to 3303,13 złotych)

62,67 złotych – na Fundusz Pracy

46,04 złotych – ubezpieczenie wypadkowe

62,67 złotych – na ubezpieczenie chorobowe

Niższy ZUS dla osób zaczynających prowadzić działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS i płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne przez 2 lata.

Naliczane są one od innej podstawy, a mianowicie od wynagrodzenia minimalnego. Aktualnie podstawa to 600 złotych i stanowi ona 30% minimalnego wynagrodzenia.

Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm:

117,12 złotych – na ubezpieczenie emerytalne

48,00 złotych – na ubezpieczenie rentowe

14,70 złotych – na ubezpieczenie chorobowe

10,80 złotych – ubezpieczenie wypadkowe

297,28 złotych – na ubezpieczenie zdrowotne

Początkujący przedsiębiorca nie musi również opłacać składek na Fundusz Pracy przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy. Razem wszystkie składki to 487,90 złotych.

Dobrowolnie można płacić więcej

Powyższe zaprezentowane wysokości składek są minimalne, ale przedsiębiorcy mogą również odprowadzać do ZUS większe kwoty, aby otrzymać w przyszłości większa emeryturę.

Większość przedsiębiorców płaci jednak minimalną wysokość składek. Wynika to między innymi z faktu, że nawet wtedy, gdy zdeklaruje się większą kwotę, nie zawsze pozwala ona na uzyskanie emerytury wyższej niż minimalna. Warto więc przeliczyć, jaka kwota składek będzie najbardziej korzystna.

Zwolnienie lekarskie i zawieszenie firmy a ZUS

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy przebywający na zwolnieniu lekarskim muszą płacić składki emerytalne – zaliczają się one wtedy do okresu składkowego.

Jeśli przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą, nie musi płacić składek. Okres zawieszenia nie jest okresem składkowym. W związku z tym częste zawieszanie firmy będzie oznaczało perspektywę niskiej emerytury.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.