Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Prowadzenie sprzedaży towarów i świadczenie usług związane jest z koniecznością regularnego i terminowego spłacania zobowiązań przez klientów i kontrahentów. Zatory płatnicze mogą być niemałym problemem dla przedsiębiorcy. Także my powinniśmy wtedy dbać o....

Prowadzenie sprzedaży towarów i świadczenie usług związane jest z koniecznością regularnego i terminowego spłacania zobowiązań przez klientów i kontrahentów. Zatory płatnicze mogą być niemałym problemem dla przedsiębiorcy. Także my powinniśmy wtedy dbać o to, aby spłacać zobowiązania w terminie. Zobowiązują do tego nie tylko etyka i umowy, ale też prawo.

Gdy kupujemy surowce albo różnego rodzaju usługi, najczęściej podpisujemy z drugą stroną umowę. Możemy również wziąć fakturę i wtedy na ogół umowy nie podpisujemy. W fakturze może znaleźć się informacja o tym, w jakim terminie należy uregulować zobowiązanie, jeżeli nie płacimy do od ręki.

Najczęściej stosowany termin płatności w transakcjach

Najczęściej termin zapłat w transakcjach pomiędzy firmami nie przekracza 60 dni. Wyjątkiem jest przypadek, gdy strony umówiły się na inny termin, zazwyczaj dłuższy, przy zastrzeżeniu, że takie ustalenie nie powoduje rażącej nieuczciwości w stosunku do wierzyciela.

Inne terminy z kolei stosuje się w przypadkach, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wówczas termin ten nie powinien przekraczać 30 dni. Wyjątkiem jest przypadek, gdy wydłużenie terminu jest uzasadnione szczególnymi warunkami umowy. Przedłużony termin nie może być jednak dłuższy niż 60 dni.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Gdy nie spłacimy zobowiązania terminowo, wówczas wierzyciel może naliczyć odsetki za opóźnienie. Takie odsetki ustawowe za opóźnienie przysługują wierzycielowi bez wezwania. Odsetki obliczane są na podstawie aktualnych przepisów – w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Także odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą być naliczone wtedy, gdy to podmiot publiczny jest dłużnikiem. Nie ma jednak wtedy możliwości ustalenia odsetek wyższych niż tych, które przewidują przepisy prawa.

Wierzyciel może domagać się od swojego klienta czy kontrahenta odsetek wtedy, gdy:

- spełnił swoje świadczenie, na przykład przekazał towar, wykonał usługę oraz

- nie otrzymał w terminie należnej mu zapłaty

Dokładne informacje dotyczące terminów płatności oraz naliczania odsetek za zwłokę i ich wysokości reguluje Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odsetki ustawowe za przedłużony termin płatności

Warto też wskazać, że odsetki należą się w przypadku, gdy strony chcą uregulować należności, ale przewidują długie terminy zapłaty.

Jeśli strony (oprócz podmiotów leczniczych) przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni w zawartej umowie, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.

Odsetki będziemy mogli jednak naliczać nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Dniem wymagalności świadczenia jest na ogół termin zapłaty w umowie lub fakturze.

Podsumowując, swoje długi najlepiej płacić w terminie, aby nie narażać się na żadne dodatkowe koszty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.