Papiery komercyjne przedsiębiorstw

Papiery komercyjne przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą emitować różne papiery dłużne – zalicza się do nich również papiery komercyjne przedsiębiorstw, które określane są także jako skrypty dłużne. Czym dokładnie są papiery komercyjne tego rodzaju? Jak odbywa się ich emisja? Czy są one specjalnie zabezpieczane?

Papiery komercyjne przedsiębiorstw, w języku angielskim określane jako commercial paper, są krótkoterminowymi papierami dłużnymi, najczęściej niezabezpieczonymi, które są wystawiane na okaziciela albo imiennie. Są one stosowane głównie jako alternatywa dla krótkoterminowych kredytów oraz pożyczek, ponieważ pozwalają przedsiębiorstwu na pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

Są one zatem papierami dłużnymi, czyli papierami wartościowymi, które reprezentują określone wartości pieniężne w formie zobowiązania emitenta wobec ich posiadaczy na określoną sumę w danym terminie. Są one jednocześnie instrumentami rynku pieniężnego, czyli papierami, które zostały wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa i mogą być one dzięki temu przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym.

Jak odbywa się emisja papierów komercyjnych przedsiębiorstw?

Papiery komercyjne przedsiębiorstw są emitowane niepublicznie. Emisja ma miejsce za pośrednictwem agentów emisji, którymi mogą być banki oraz biura maklerskie działające na zlecenie przedsiębiorcy chcącego dokonać emisji. W przypadku rynku wtórnego papierów komercyjnych przedsiębiorstw mamy do czynienia z rynkiem pozagiełdowym, który określany jest również jako OTC (ang. Over-the-counter).

Omawiane papiery najczęściej są emitowane dyskontem, a w dniu ich wykup inwestor dostaje wartość nominalną. Zdarza się jednak, że wykupuje się wcześniej wyemitowane papiery dłużne środkami uzyskanymi z nowej emisji – ma miejsce tak zwane rolowanie długu. To sytuacja, w której dochodzi do odroczenia terminu spłaty zobowiązań, co dla wielu firm jest korzystnym rozwiązaniem.

Wobec tego, ze względu na typ emisji, papiery komercyjne przedsiębiorstw są instrumentami zaliczanymi do pozabankowego rynku pieniężnego.

Zgodnie z przepisami emisja papierów komercyjnych w Polsce ma miejsce podstawie trzech aktów prawnych:

  • Ustawy o Prawie wekslowym z 28 kwietnia 1936 roku, które reguluje sprawy weksli przemysłowych, komercyjnych, krótkoterminowych oraz obrotowo-inwestycyjnych
  • Ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku, która opisuje obligacje krótkoterminowe
  • Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku jako bony komercyjne

Czy papiery komercyjne przedsiębiorstw są zabezpieczone?

Papiery komercyjne przedsiębiorstw nie podlegają zabezpieczeniu. W związku z tym mogą być one związane z niewykupieniem przez emitenta w terminie zapadalności. Są one wobec tego dość ryzykowne w zakupie dla osób chcących przeznaczyć na nie pieniądze.

Warto jednak zaznaczyć, że papiery komercyjne przedsiębiorstw najczęściej są emitowane przez duże, działające od wielu lat przedsiębiorstwa, które mają wysoką wiarygodność kredytową, a także nie są tak zagrożone bankructwem. dzięki temu są one uznawane za dość bezpieczny sposób na ulokowanie pieniędzy, nawet pomimo braku zabezpieczenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.