Poręczenie dla pożyczki firmowej

Poręczenie dla pożyczki firmowej

Zaciągnięcie pożyczki firmowej może wiązać się z koniecznością skorzystania z określonych zabezpieczeń. Jedną z nich jest poręczenie. Na czym dokładnie polega poręczenie pożyczki firmowej i o czym powinni pamiętać pożyczkodawca oraz poręczyciel?

Poręczenie to umowa, w której osoba trzecia bierze na siebie spłatę długu, gdy dłużnik nie zrobi tego terminowo. Wobec tego wierzyciel, na przykład pożyczkodawca, może zażądać spłaty zadłużenia od poręczyciela.

Najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym zobowiązaniem solidarnym. Oznacza to, że jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej, wierzyciel może domagać się uregulowania zobowiązania zarówno od dłużnika, jak i poręczyciela.

Umowa poręczenia

Dokładne informacje dotyczące poręczenia możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z prawem umowa poręczenia jest oświadczeniem woli wierzyciela oraz poręczyciela. Dłużnik wówczas nie jest jedną ze stron tej umowy.

Aby umowa poręczenia była ważna, konieczne jest złożenie oświadczenia woli na piśmie przez poręczyciela. Wierzyciel przyjmuje wtedy pisemne oświadczenie poręczyciela. Zawarcie umowy poręczenia nie wymaga dodatkowych czynności urzędowych, na przykład podpisania w kancelarii notarialnej.

Kiedy poręczyciel odpowiada za spłatę długu?

Poręczyciel zobowiązany jest do uregulowania długów w momencie, gdy dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania w terminie. Do powstania odpowiedzialności poręczyciela najczęściej nie jest potrzebne żadne dodatkowe zawiadomienie.

Gdy wierzyciel zawiadomi poręczyciela o fakcie, że dłużnik nie uregulował zobowiązania, wówczas poręczyciel odpowiada zarówno za spłatę długu, jak i odsetek, które liczone są od momentu wezwania poręczyciela do uregulowania długu.

Jeżeli dłużnik ureguluje zadłużenie w terminie, wtedy podpisana wcześniej umowa poręczenia wygasa. Wierzyciel nie musi przy tym informować poręczyciela o tym, że doszło do spłaty – warto jednak wpisać taki obowiązek do umowy poręczenia. Także dłużnik powinien poinformować poręczyciela o tym, że zwrócił swoją pożyczkę czy inne zadłużenie.

Upływ terminu przedawnienia

Wierzyciel może domagać się od poręczyciela spłaty długu nawet wtedy, gdy jest on przedawniony. Niemniej jednak w takim przypadku poręczyciel nie musi spłacać zadłużenia – konieczne jest wówczas powołanie się na fakt przedawnienia.

Warto jednak pamiętać o tym, że poręczyciel może nawet w tym przypadku zostać wpisany do biura informacji gospodarczej, do tak zwanego rejestru dłużników.

Wycofanie poręczenia

Skorzystanie z prawa do wycofania poręczenia możliwe jest jedynie w wybranych przypadkach.

Możliwe jest to wtedy, gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą stron, czyli zarówno wierzyciela, jak i poręczyciela. Kolejny przypadek to wycofanie poręczenia jeszcze przed powstaniem zadłużenia. Ostatni przypadek wycofania się z poręczenia dotyczy przypadku, gdy dług nie ma oznaczonego terminu spłaty. Po upływie 6 miesięcy od udzieleni poręczenia poręczyciel może zażądać, aby wierzyciel do spłaty długu wezwał dłużnika. Gdy wierzyciel nie wezwie dłużnika, wtedy umowa poręczenia wygasa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.