Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Od roku 2016 uregulowano kwestię zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z najnowszymi przepisami pracodawca nie ma już prawa do odwołania podwładnego ze zwolnienia w okresie wypowiedzenia, dlatego pracownik mo...

Od roku 2016 uregulowano kwestię zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z najnowszymi przepisami pracodawca nie ma już prawa do odwołania podwładnego ze zwolnienia w okresie wypowiedzenia, dlatego pracownik może wtedy rozpocząć pracę w kolejnej firmie.

W okresie wypowiedzenia obowiązki i prawa pracowników i pracodawców nie ulegają zmianom. Pracownik ma zatem prawo do wynagrodzenia oraz do świadczeń socjalnych. Ma on także obowiązek pracy na rzecz pracodawcy. Ten może wprawdzie zwolnić pracownika jednostronnie ze świadczenia pracy, na przykład wtedy, gdy nie chce z nim współpracować, stracił do niego zaufanie, wtedy, gdy ma to ekonomiczne uzasadnienie, na przykład dochodzi do likwidacji stanowiska pracy.

Odwołanie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy kiedyś

Pracodawca i pracownik na wypowiedzeniu mogą zawrzeć umowę na wniosek pracownika. W dokumencie tym można zawrzeć informacje o nowym zatrudnieniu, ale wtedy, gdy nie zostaną one zawarte, pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wezwać pracownika do realizacji obowiązków.

Pojawiały się jednak spory dotyczące zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu. Mogło zdarzyć się, że pracownik mający już nową pracę i będący na zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, jest wezwany przez starego pracodawcę do stawienia się do pracy. Gdy tego nie zrobi, może być nawet zwolniony dyscyplinarnie.

Co zmieniły przepisy?

Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie w 2016 roku, uregulowały tę sytuację. Nowe przepisy regulują prawnie możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – obowiązują one bez znaczenia na rodzaj umowy. Wobec tego zwolnienie może być zastosowane dla umów na czas określony, nieokreślony, na okres próbny. Warto przy tym zaznaczyć, że nie dotyczą one umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło.

Zgodnie z nowymi przepisami decyzja o zwolnieniu nadal będzie stanowić jednostronną czynność pracodawcy – nie będzie potrzebna w tym zakresie zgoda pracownika. Niemniej jednak nowe przepisy nie dają możliwości odwołania pracownika ze zwolnienia. W efekcie pracodawca nie może żądać powrotu pracownika do firmy. Jednocześnie pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec pracownika, gdy ten zdecyduje się na przejście do nowej pracy.

W okresie zwolnienia pracownik otrzymuje wynagrodzenie jak podczas urlopu wypoczynkowego. Zastosowanie ma tutaj Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Oczywiście, pracownik, który podpisał z dotychczasową firmą umowę o zakazie konkurencji, która dotyczy zakazu pracy u innych podmiotów w okresie zatrudnienia czy po jego zakończeniu, nie może skorzystać z nowych przepisów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.