PPK – co to takiego, jak przystąpić, jak zrezygnować?

PPK – co to takiego, jak przystąpić, jak zrezygnować?
Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy pomysł polskiego rządu, który ma zapewnić Polakom wyższy standard życia na emeryturze. Na czym polega PPK, kto może z niego skorzystać oraz czy to w ogóle się opłaca? Wyjaśniamy!

PPK – co to jest i jak działa?

System emerytalny w Polsce przechodził wiele metamorfoz na przestrzeni lat. Najnowszym rozwiązaniem planowanym przez polityków są Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK. Co to dokładnie jest? To specjalny system oszczędnościowy, który przyjmuje formę odrębnego konta bankowego.

Na jaką emeryturę może liczyć przedsiębiorca? Sprawdź!

Wszystkie środki zgromadzone na PPK są prywatną i całkowicie odrębną własnością należącą do inwestującej je osoby. Polski rząd nigdy nie zabierze pieniędzy znajdujących się na Twoim PPK, co gwarantuje artykuł 3, ustęp 2 ustawy o PPK.

Tym, co przede wszystkim wyróżnia Pracownicze Plany Kapitałowe, jest możliwość skorzystania z pieniędzy jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku wynoszącego 60 lat. Po złożeniu wniosku może zostać zlecona wyplata z PPK. Dzięki temu środki pracownika zostaną wypłacone na jego prywatne konto. Niestety, wiąże się to z koniecznością opłacenia podatku dochodowego oraz utratą części bonusowych wpłat.

W określonych przypadkach ustawa o PPK pozwala na wcześniejszą wypłatę całości lub części zgromadzonych pieniędzy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Jednym z takich przypadków jest poważna choroba osoby inwestującej w PPK lub jego najbliższej rodziny:

Art. 101. 1. Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

Inną możliwością preferencyjnego skorzystania z pieniędzy zgromadzonych na PPK jest użycie ich jako wkładu własnego podczas zakupu nieruchomości:

Art. 98. 1. Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.

Zobacz, jak sfinansować zakup nieruchomości przez firmę

Kolejną znaczącą różnicą względem klasycznych rozwiązań emerytalnych jest pełne dziedziczenie zgromadzonego kapitału. W przypadku nagłej śmierci środki automatycznie zostaną podzielone pomiędzy małżonka uczestnika PPK, a jego potomstwo. Istnieje również możliwość wskazania dziedziców pieniędzy w testamencie lub przy pomocy specjalnego wniosku.

Ostatnią kwestią, która szczególnie ucieszy przyszłych uczestników PPK, są dodatkowe dopłaty. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, państwo na zachętę dodaje od siebie pewną kwotę pieniężną. Za samo przystąpienie do programu jego uczestnik otrzyma 250 złotych. Dodatkowo corocznie do zebranych środków państwo dołoży od siebie 240 złotych. Chociaż kwoty nie wydają się być astronomiczne, to warto pamiętać o zasadzie procentu składanego. Zgodnie z założeniami PPK pieniądze będą aktywnie inwestowane, więc uczestnik programu będzie korzystać z efektu kuli śnieżnej, gdzie narastające odsetki będą powiększać pierwotny kapitał. Aby nieco lepiej zobrazować sobie potencjalne zyski, warto skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator PPK.

Nie można również zapomnieć o wkładzie pracodawcy. Dopłaca on do inwestycji pracownika 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracodawca może też dobrowolnie zwiększyć wpłacaną kwotę do 4%. Po zsumowaniu wszystkich wpłat okazuje się, że na konto uczestnika programu co miesiąc wpływa znacząca ilość pieniędzy.

Kiedy można przystąpić do PPK? Obowiązek pracodawcy nakazujący mu umożliwienie pracownikowi przystąpienia do PPK pojawia się w przypadku stosunku pracy, który trwa co najmniej 90 dni. Następnie wystarczy wypełnić wniosek o przystąpienie do PPK i cieszyć się stale rosnącym kapitałem.

PPK – zasady

Pracownicze Plany Kapitałowe polegają na wpłacaniu przez członka programu kwoty w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Wpłata może zostać zmniejszona do 0,5%, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Na życzenie inwestora wysokość wpłaty może również zostać zwiększona do 2%. Maksymalnie uczestnik programu może przeznaczać na Pracownicze Plany Kapitałowe do 4% swojej wypłaty brutto. O wysokości planowanej wpłaty decyduje sam uczestnik programu i ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę.

Oczywiście decyzja dotycząca wpłacania dodatkowych środków nie jest dożywotnia i można ją zmienić w dowolnym momencie. Aby tego dokonać, wystarczy ponownie wypełnić deklarację PPK. Kalkulator wpłat pomoże ci zwizualizować, ile pieniędzy będziesz mógł rocznie przeznaczyć na poczet przyszłej emerytury bez nadwyrężania domowego budżetu. Jednym z najbardziej rozbudowanych narzędzi tego rodzaju oferuje portal moje PPK.

Zatem, co dzieje się ze środkami, które wpłacane są na PPK? Zasady dotyczące inwestowania pieniędzy są różne w zależności od wieku uczestnika programu. Aktywa młodszych osób będą inwestowane w akcje oraz instrumenty inwestycyjne obarczone nieco większym ryzykiem. Natomiast wraz z upływem lat portfolio będzie stopniowo transformowane, a środki lokowane w bezpieczniejsze inwestycje takie jak bony skarbowe oraz obligacje najbardziej stabilnych spółek.

Taka dywersyfikacja ma zapewnić maksymalizację zysków i zapewnić, że pieniądze będą pracowały w możliwie najefektywniejszy sposób. Dodatkowo uczestnik PPK ma również możliwość, aby samodzielnie wybrać metodę, według jakiej zarządzane będą jego środki. Dlatego też osoby z większą tolerancją ryzyka mogą zdecydować się na wybór agresywniejszych instrumentów mogących przyczynić się do jeszcze większych zwrotów z inwestycji.

PPK – czy warto przystąpić? Wniosek o przystąpienie do PPK

Doradcy inwestycyjni zgodnie podkreślają, że odkładanie dodatkowych środków finansowych na poczet swojej przyszłej emerytury jest dobrym pomysłem. Niestety, wielu osobom brakuje wystarczającego samozaparcia do tego, by co miesiąc odłożyć określoną kwotę pieniędzy. Dobrze jest, aby zamiast polegania na silnej woli, zdecydować się na formę stałej inwestycji, jaką może być właśnie PPK. Czy warto przystąpić do tego programu?

Największą zaletą, jaką oferują Pracownicze Plany Kapitałowe, są dodatkowe środki dopłacane przez państwo oraz pracodawcę. Inwestując „na własną rękę”, raczej nie będziemy mogli liczyć na żadne bonusy.

W praktyce może również okazać się, że w porównaniu do komercyjnych funduszy emerytalnych z PPK dużo łatwiej będzie wypłacić zgromadzone pieniądze, zanim przejdziemy na emeryturę. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z portalem moje PPK. Kalkulator, który można tam znaleźć, pokaże kompletną strukturę wpłat oraz umożliwi porównanie różnych wariantów inwestycyjnych.

Jak zrezygnować z PPK?

Inwestowanie w Pracownicze Plany Kapitałowe jest całkowicie dobrowolne i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Zatem jak wypisać się z PPK? W tym celu niezbędne będzie wypełnienie specjalnego dokumentu, jakim jest deklaracja rezygnacji z PPK i przekazanie go swojemu pracodawcy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.