Jak sfinansować zakup nieruchomości przez firmę?

Jak sfinansować zakup nieruchomości przez firmę?

Firmy korzystają obecnie z różnych nieruchomości – hal produkcyjnych i magazynowych, gruntów o różnym przeznaczeniu, obiektów biurowych. W jaki sposób firmy najczęściej finansują zakup nieruchomości?

Zdecydowanie najbardziej popularną metodą na sfinansowanie zakupu nieruchomości, gdy firma nie dysponuje wolnymi środkami, jest kredyt hipoteczny. Oprócz tego możemy również skorzystać z alternatywnych rozwiązań, na przykład z leasingu nieruchomości. Firma może również poszukiwać dofinansowania, które pozwoli jej na zakup potrzebnego budynku czy gruntu. Spółka celowa jako sposób na kredyt także jest możliwa.

Kredyt hipoteczny

Firmy najczęściej decydują się na skorzystanie z kredytów hipotecznych. Aby jednak uzyskać kredyt na zakup nieruchomości, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. kredyty tego rodzaju oferowane są przede wszystkim przez duże banki, jako że kwoty finansowania wynoszą najczęściej po kilkaset tysięcy złotych, a nawet po kilka milionów złotych.

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest nieruchomość, która jest kupowana przez przedsiębiorcę. Wtedy, gdy nie będziemy regularnie spłacali swoich zobowiązań, wówczas bank może przejąć nieruchomość.

Kredyt hipoteczny na nieruchomość może być wzięty jako kredyt inwestycyjny. Oprócz hipoteki konieczne jest również przedstawienie odpowiednich dokumentów. Mogą być to między innymi biznesplan, dokumenty księgowe, zaświadczenia z ZUS i US oraz innego rodzaju pisma.

Oprócz banków pożyczki na nieruchomość możemy również wziąć w firmach pozabankowych. W tym przypadku wzięcie pożyczki związane jest najczęściej z mniejszymi wymaganiami.

Leasing nieruchomości

Alternatywnym rozwiązaniem jest wzięcie nieruchomości w kredyt. Nie jest to bardzo popularna opcja, ale również jest możliwa. To alternatywne rozwiązanie dla kredytu hipotecznego, ale ma też swoje ograniczenia. Wówczas zamiast rat kredytowych płacimy raty leasingowe. Właścicielem nieruchomości stale pozostaje firma leasingowa.

Musimy jednak pamiętać o tym, że firmy leasingowe nie zawsze pozwalają na leasing każdego obiektu. Nie będziemy mieli problemów wtedy, gdy jest to nieruchomość nowa, w atrakcyjnej lokalizacji, która przedstawia sobą wysoką wartość.

Spółka celowa

Jedną z możliwości finansowania zakupu nieruchomości jest utworzenie spółki celowej. Spółka tworzona jest po to, aby ubiegać się o dofinansowanie z banku w imieniu firmy. Stworzenie spółki celowej pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z inwestycją poprzez ochronę majątku osobistego.

Dofinansowania

W celu zakupu nieruchomości firmy mogą też ubiegać się o różne dotacje. Musimy jednak pamiętać o tym, że najczęściej nie pokrywają one całości ceny danej nieruchomości, ale jedynie jej część. Oczywiście, dofinansowania dostępne są po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Istnieje wiele sposobów na to, aby sfinansować zakup nieruchomości dla firmy. Kredyt to zdecydowanie najbardziej popularna metoda, ale do wyboru mamy też inne, które pozwalają na pozyskanie pieniędzy potrzebne do uzyskania nieruchomości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.