Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Pracownik wykonujący pracę poza miejscem zamieszkania może liczyć na różne dodatki oraz odliczenia podatkowe. Dodatkowe świadczenia przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę w ramach umowy o pracę. Świadczenia obejmują dodatek za rozłąkę oraz podwyższ...

Pracownik wykonujący pracę poza miejscem zamieszkania może liczyć na różne dodatki oraz odliczenia podatkowe. Dodatkowe świadczenia przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę w ramach umowy o pracę. Świadczenia obejmują dodatek za rozłąkę oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowe świadczenia przy podejmowaniu pracy poza miejscem zamieszkania mogą uzyskać również osoby bezrobotne. Dotyczy to zarówno pracy na umowę o pracę, formy zatrudnienia na umowach cywilnych jak też zakładania działalności gospodarczej w miejscu, które jest oddalone od miejsca zamieszkania ponad osiemdziesiąt kilometrów. Dofinansowanie kierowane jest do osób, które mnie przekroczyły trzydziestego roku życia. Środki finansowe przyznawane są w formie bonu przez urzędy pracy. Takie jednorazowe świadczenie może uzyskać osoba, które będzie wykonywała pracę zarobkową, prowadziła działalność dłużej, niż przez okres sześć miesięcy. Praca uprawniająca do uzyskania bonu z urzędu skarbowego musi podlegać odliczeniom składek ubezpieczeniowych a wysokość wynagrodzenia brutto musi być wynosić nie mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za rozłąkę

Pracownicy wykonujący pracę na umowę o pracę mogą korzystać z dodatku za rozłąkę. Prawo do takiego dodatku jest obligatoryjne w przypadku określonych grup zawodowych. Dotyczy to miedzy innymi urzędników państwowych, funkcjonariuszy służb państwowych. Dodatek jest wypłacany w przypadku wystąpienia czasowego przeniesienia do pracy w miejscowości, która nie jest miejscem zamieszkania pracownika. Wypłacanie dodatku dotyczy każdego dnia rozłąki i jest realizowane z dołu.

Koszty uzyskania przychodów

Pracownicy, którzy dojeżdżają do miejsca pracy z innej miejscowości mogą korzystać z odliczeń od podatku dochodowego kosztów uzyskania przychodów. Jeśli chce się korzystać z odliczenia podwyższonych kosztów należy złożyć pisemnie oświadczenie u pracodawcy. Wówczas pracodawca, który jest płatnikiem zaliczek na podatek dochody potrąca od nich podwyższone koszty uzyskania przychodu od ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje również możliwość odliczenia podwyższonych kosztów przez pracownika w zeznaniu rocznym co bywa uznawane przez urzędy skarbowe.

Kiedy można zastosować odliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów :

- gdy pracownik nie korzysta z dodatku za rozłąkę

- przy złożeniu oświadczenia do pracodawcy wykazującego, że pracownik spełnia warunki uprawniające do korzystania z odliczeń podwyższonych kosztów

- gdy miejsce zamieszkania pracownika zarówno stałe a także czasowe położone jest w innej miejscowości, niż znajduje się miejsce wykonywania pracy, gdzie brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania pracownika a nie miejsce zameldowania czy miejsce realizowania wpisane w umowę o pracę

Warto zapoznać się z dostępnymi świadczeniami przy podejmowaniu pracy poza miejscem zamieszkania. Pozwalają one na ograniczenie kosztów przeznaczanych między innymi na dojazdy do miejsca pracy znajdującego się poza miejscem zamieszkania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.