Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?
Praca poza miejscem zamieszkania – na co może liczyć pracownik?

Pracownik wykonujący pracę poza miejscem zamieszkania może liczyć na różne dodatki oraz odliczenia podatkowe. Dodatkowe świadczenia przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę w ramach umowy o pracę. Świadczenia obejmują dodatek za rozłąkę oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowe świadczenia przy podejmowaniu pracy poza miejscem zamieszkania mogą uzyskać również osoby bezrobotne. Dotyczy to zarówno pracy na umowę o pracę, formy zatrudnienia na umowach cywilnych jak też zakładania działalności gospodarczej w miejscu, które jest oddalone od miejsca zamieszkania ponad osiemdziesiąt kilometrów. Dofinansowanie kierowane jest do osób, które mnie przekroczyły trzydziestego roku życia. Środki finansowe przyznawane są w formie bonu przez urzędy pracy. Takie jednorazowe świadczenie może uzyskać osoba, które będzie wykonywała pracę zarobkową, prowadziła działalność dłużej, niż przez okres sześć miesięcy. Praca uprawniająca do uzyskania bonu z urzędu skarbowego musi podlegać odliczeniom składek ubezpieczeniowych a wysokość wynagrodzenia brutto musi być wynosić nie mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za rozłąkę

Pracownicy wykonujący pracę na umowę o pracę mogą korzystać z dodatku za rozłąkę. Prawo do takiego dodatku jest obligatoryjne w przypadku określonych grup zawodowych. Dotyczy to miedzy innymi urzędników państwowych, funkcjonariuszy służb państwowych. Dodatek jest wypłacany w przypadku wystąpienia czasowego przeniesienia do pracy w miejscowości, która nie jest miejscem zamieszkania pracownika. Wypłacanie dodatku dotyczy każdego dnia rozłąki i jest realizowane z dołu.

Koszty uzyskania przychodów

Pracownicy, którzy dojeżdżają do miejsca pracy z innej miejscowości mogą korzystać z odliczeń od podatku dochodowego kosztów uzyskania przychodów. Jeśli chce się korzystać z odliczenia podwyższonych kosztów należy złożyć pisemnie oświadczenie u pracodawcy. Wówczas pracodawca, który jest płatnikiem zaliczek na podatek dochody potrąca od nich podwyższone koszty uzyskania przychodu od ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje również możliwość odliczenia podwyższonych kosztów przez pracownika w zeznaniu rocznym co bywa uznawane przez urzędy skarbowe.

Kiedy można zastosować odliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów :

- gdy pracownik nie korzysta z dodatku za rozłąkę

- przy złożeniu oświadczenia do pracodawcy wykazującego, że pracownik spełnia warunki uprawniające do korzystania z odliczeń podwyższonych kosztów

- gdy miejsce zamieszkania pracownika zarówno stałe a także czasowe położone jest w innej miejscowości, niż znajduje się miejsce wykonywania pracy, gdzie brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania pracownika a nie miejsce zameldowania czy miejsce realizowania wpisane w umowę o pracę

Warto zapoznać się z dostępnymi świadczeniami przy podejmowaniu pracy poza miejscem zamieszkania. Pozwalają one na ograniczenie kosztów przeznaczanych między innymi na dojazdy do miejsca pracy znajdującego się poza miejscem zamieszkania.