Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z istnienia czegoś takiego jak prawa własności intelektualnej. Czego one dokładnie dotyczą i jakie mają zastosowanie? Warto to sprawdzić, ponieważ z przepisami tego prawa możemy spotkać się również w swojej dział...

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z istnienia czegoś takiego jak prawa własności intelektualnej. Czego one dokładnie dotyczą i jakie mają zastosowanie? Warto to sprawdzić, ponieważ z przepisami tego prawa możemy spotkać się również w swojej działalności.

Udało ci się wymyślić innowacyjny produkt? Produkt ten świetnie się sprzedaje, ale masz obawy, że konkurencja może go skopiować? W takim przypadku musisz pamiętać o tym, że zgodnie z prawem twoje produkty, pomysły oraz znaki towarowe, a także rozwiązania są tak zwaną własnością intelektualną i mogą one podlegać ochronie prawnej.

Prawa własności intelektualnej możemy podzielić na dwa rodzaje:

- prawa własności przemysłowej

- prawa autorskie i prawa pokrewne

Czym są prawa własności przemysłowej?

W tym przypadku mamy do czynienia z ochroną wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, znaków towarowych, a także topografii układów scalonych.

Aby można było chronić je skutecznie, konieczne jest zgłoszenie powyższych przedmiotów własności przemysłowej do urzędu patentowego. Ochrona zapewniania jest na wskazany okres.

Firma może chronić:

- kolor jako znak towarowy

- nazwę czy logo

- dźwięk

- wzór przemysłowy

- wzór użytkowy

Czym są prawa autorskie i prawa pokrewne?

W tym przypadku mamy do czynienia z przejawami działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, który spełnia warunki „utworu”. Przykładowo, utworem może być książka, wiersz, program komputerowy, ale i baza danych.

Przepisy wskazują, że prawa autorskie i prawa pokrewne obejmują utworu:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, na przykład literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne i programy komputerowe

- audiowizualne, w tym filmowe

- sceniczne, choreograficzne i pantomimiczne

- architektoniczne

- fotograficzne

- lutnicze

- muzyczne

- plastyczne

- wzornictwa przemysłowego

Warto jednocześnie zaznaczyć, że ochroną prawną nie są okryte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania i koncepcje matematyczne.

Jak korzystać z praw własności intelektualnej?

Wobec tego przedsiębiorcy mogą korzystać z praw własności intelektualnej na dwa sposoby. Po pierwsze mogą chronić oni swoje dzieło, na przykład utwór, wzór przemysłowy. Gdy okaże się, że ktoś wykorzystał przedmiot własności intelektualnej bez naszej zgody, wówczas możemy wkroczyć na drogę prawną i uzyskać odszkodowanie. Oczywiście, jednocześnie nielegalne produkty będą musiały być wycofane z rynku.

Z drugiej strony przedsiębiorca nie może również naruszać praw własności intelektualnej należących do innych osób. przykładowo, nie możemy skopiować chronionego znaku graficznego, zastosować zdjęcia czy utworu bez zgody autora. Wtedy także możemy narazić się na odpowiedzialność.

Więcej informacji dotyczących prawa własności intelektualnej znajdziemy na stronach takich instytucji jak:

- Europejska Organizacja Patentowa

- Polska Izba Rzeczników Patentowych

- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

- Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

- Urząd Patentowy RP

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.