Prowadzenie firmy a ciąża i opieka nad dzieckiem

Prowadzenie firmy a ciąża i opieka nad dzieckiem

Posiadanie własnej firmy daje swobodę. Niemniej jednak nie zawsze jest ona wystarczająca do tego, aby móc jednocześnie zajmować się dzieckiem oraz sprawa firmowymi. Co można zrobić wtedy, gdy właścicielka firmy jest w ciąży lub opiekuje się nad dzieckiem?

Przedsiębiorca w takiej sytuacji może nadal prowadzić swoją działalność, ale również może zdecydować się na jej zawieszenie. Teraz zawieszenie działalności jednoosobowej nie jest skomplikowane i można zrobić to nawet całkowicie przez internet.

Także kobieta w ciąży oraz opiekująca się nad dzieckiem, która ma własną działalność gospodarczą, może wnioskować o otrzymanie zasiłku.

Własna firma a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko albo przyjęła dziecko na wychowanie (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny).

Warto przy tym wskazać, że do pobierania zasiłku są uprawnieni również mężczyźni, dlatego nie jest to tylko i wyłącznie domena kobiet.

Ubezpieczenie chorobowe – warunek konieczny

Jak wskazaliśmy wcześniej, do uzyskania zasiłku macierzyńskiego konieczne jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W przypadku przedsiębiorców jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Zasiłek macierzyński, w przeciwieństwie do chorobowego, przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca może przez cały czas prowadzić działalność gospodarczą, dlatego nadal może on mieć zyski.

Czas pobierania zasiłku macierzyńskiego

W przypadku przedsiębiorców prowadzących własną działalność czas pobierania zasiłku macierzyńskiego jest taki sam jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę.

Maksymalny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego to 52 tygodnie. Gdy dojdzie do urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, wtedy okres ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni zależnie od liczby dzieci.

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

We wrześniu 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy pozwalające przedsiębiorcom, do nabycia prawa do opłacania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne.

Dotyczy to przypadków, gdy w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zaprzestali lub zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności.

Świadczenie rodzicielskie

Od stycznia 2016 roku osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mogą wnioskować o tak zwane świadczenie rodzicielskie wynoszące 1000 złotych miesięcznie. Płatne jest ono przez okres 52 tygodni (maksymalnie do 71 tygodni we wskazanym wcześniej przypadku).

Wniosek o takie świadczenia rodzicielskie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od momentu narodzenia dziecka. Nie przysługuje ono w przypadku, gdy jeden z rodziców ma zasiłek macierzyński.

Ponadto zgodnie z przepisami, osoby prowadzące działalność, których zasiłek macierzyński wynosi mniej od świadczenia rodzicielskiego, mogą uzyskać wyrównanie do wysokości 1 000 złotych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.