Zamknięcie firmy – wyrejestrowanie ubezpieczonego i płatnika

Zamknięcie firmy – wyrejestrowanie ubezpieczonego i płatnika

Gdy przedsiębiorca decyduje się na zamknięcie działalności gospodarczej, a także wtedy, gdy zmniejsza on liczbę zatrudnionych i ubezpieczonych pracowników w formie, musi dopełnić kilku formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. O czym powinniśmy wted...

Gdy przedsiębiorca decyduje się na zamknięcie działalności gospodarczej, a także wtedy, gdy zmniejsza on liczbę zatrudnionych i ubezpieczonych pracowników w formie, musi dopełnić kilku formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Założenie działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca musi przekazać do ZUS odpowiedni dokumenty rejestracyjne.

To samo konieczne jest wtedy, gdy zatrudnia on pracownika, za którego musi odprowadzać składki, na przykład z tytułu umowy o pracę. Z czasem sytuacja może jednak się zmienić – firma może zostać zamknięta, pracownicy znajdą inne zatrudnienie lub też zmieni się dla nich podstawa do ubezpieczeń.

Formularz ZUS ZWUA przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego

W powyższych sytuacjach, gdy nie będzie już konieczne opłacanie składek ubezpieczeniowych, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu. Jest to formularz ZUS ZWUA.

Jest to formularz, który powinno się składać zawsze wtedy, gdy dojdzie do wygaśnięcia prawa do ubezpieczenia społecznego.

Formularz ZUS ZCNA przy wyrejestrowaniu członka rodziny ubezpieczonego

Warto jednak pamiętać o tym, że wyrejestrowanie ubezpieczonego może być związane z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów. Dotyczy to przede wszystkim wypełnienia odpowiednich formularzy.

Taka sytuacja dotyczy w szczególności wyrejestrowania członków rodziny pracownika, w przypadku którego dochodzi do wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia. Wówczas będziemy musieli wypełnić formularz oznaczony jako ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie płatnika (CEIDG i KRS)

Wyrejestrowanie płatnika składek w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej odnosi się do tego, w jakiej formie prowadzi on swoją działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy są wpisani do baz CEIDG, mogą wykonać tę czynność przez wypełnienie odpowiedniego formularza CEIDG podczas wykreślania działalności gospodarczej z bazy. Wówczas ZUS na podstawie informacji uzyskanych z formularza przygotuje dokument ZUS ZWPA.

Gdy jesteśmy wspólnikiem spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, formularz ZUS ZWPA powinniśmy wypełnić samodzielnie.

Gdy pozostajemy płatnikiem składek z innego tytułu, na przykład nadal prowadzimy działalność, ale przestajemy być wspólnikiem w spółce jawnej, wtedy nie musimy składać formularza ZUS ZWPA.

Zgłoszenie przez CEIDG

Warto zaznaczyć, że obecnie wybrane formalności związane z ZUS możemy załatwić również za pośrednictwem CEIDG, bez potrzeby udawania się do urzędu.

Od 20 maja 2017 roku CEIDG pozwala na:

- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA

- zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania na formularzu ZUS ZCNA

- zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych na formularzu ZUS ZIUA

- zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, jak w przypadku zakończenia działalności na formularzu ZUS ZWUA

Podsumowując, jeżeli zamykamy działalność gospodarczą lub przestajemy płacić składki ZUS za pracownika czy członków rodziny, pamiętajmy o powiadomieniu o tym ZUS na odpowiednim dokumencie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.