Przedsiębiorca spóźnia się z składkami ZUS

Przedsiębiorca spóźnia się z składkami ZUS

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany nie tylko do opłacania składek ZUS, ale również do terminowego wpłacania takich składek. Brak płacenie składek na czas może wiązać się z konsekwencjami. Warto jest zapoznać się z obowiązkowymi terminami opłacania skład...

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany nie tylko do opłacania składek ZUS, ale również do terminowego wpłacania takich składek. Brak płacenia składek na czas może wiązać się z konsekwencjami. Warto jest zapoznać się z obowiązkowymi terminami opłacania składek.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą są zobowiązana do comiesięcznego płacenie składek ZUS. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca niezbędne jest opłacenie składek w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie pracą na własny rachunek. Natomiast do piętnastego każdego miesiąca niezbędne jest opłacanie składek, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Realizowanie wpłat składek do ZUS może być realizowane z wykorzystaniem przelewów. Można dokonać przelewu zarówno na poczcie, w banki jak też z wykorzystaniem internetowych form płatności. Przy płatnościach realizowanych z rachunku bankowego za termin dokonania zapłaty uznawany jest dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku należącego do przedsiębiorcy.

Spóźniona zapłata składek

Gdy składki zostaną zapłacone z opóźnieniem przedsiębiorca może liczyć się z koniecznością zapłacenia zaległości wraz z odsetkami. Jeśli przedsiębiorca opłaca dobrowolnie ubezpieczenie zdrowotne musi się liczyć z tym, że brak zapłacenia składki w terminie prowadzić będzie do wygaśnięcia ubezpieczenia co następuje pierwszego dnia miesiąca, za który nie wpłynęła opłata składki. Jest to sytuacja, która powoduje brak możliwości korzystania z ubezpieczenia. Jednocześnie ponowne nabycie prawa do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego może nastąpić dopiero po zapłaceniu trzech kolejnych składek za ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie opłaciło się składki za ubezpieczenie zdrowotne w terminie można spróbować uzyskać zgodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na opłacenie składki po terminie co w wyjątkowych sytuacjach pozwala na zachowanie ciągłości ubezpieczenia.

Odsetki od niezapłaconych składek

Jeśli przedsiębiorca nie opłacił składek w terminie musi liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek. Przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę, że ZUS nie przypomina o konieczności zapłacenia zobowiązań związanych ze składkami społecznymi i zdrowotnymi. Przedsiębiorca musi pamiętać o terminach zapłaty. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie stałych przelewów do ZUS co pozwala na automatyczne opłacanie składek bez konieczności pamiętania o terminach opłacania składek. Wiele banków udostępnia na rachunkach firmowych specjalne przelewy do ZUS co znacznie ułatwia wykonywanie regularnych przelewów bez konieczności regularnego i samodzielnego wykonywania przelewu. Gdy składki nie zostaną opłacone w terminie wówczas odsetki naliczane są od dnia, który następuje po ostatecznym terminie zapłaty składek. Wysokość odsetek jest określona przepisami. Jeśli chce się wyliczyć wysokość odsetek do opłacenia można posłużyć się informacjami zawartymi na stronach internetowych ZUS gdzie dostępny jest między innymi kalkulator do wyliczania odsetek do niezapłaconych składek. Pozwala to szybko wyliczyć wysokość zaległości wraz z odsetkami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.