Ustna umowa o pracę – czy jest ważna?

Ustna umowa o pracę – czy jest ważna?
Ustna umowa o pracę – czy jest ważna?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Wskazuje na to kodeks pracy. Na jego podstawie umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie najlepiej w dniu, w którym pracownik rozpoczyna wykonywanie pracy. W umowie zawierane są istotne informacje dotyczące warunków realizowania pracy przez pracownika.

Jednak gdy pracownik rozpocznie pracę na podstawie umowy ustnej nie oznacza to, że taka umowa jest nieważna. Zgodnie z interpretacją przepisów prawa kodeksu pracy brak umowy w formie pisemnej nie jest zagrożony sankcją nieważności. Umowa w formie ustnej, gdy została zawarta powinna być potwierdzona w formie pisemnej. Jednak odpowiedzialność za niepotwierdzenie w formie pisemnej umowy zawartej w formie ustnej leży po stronie pracodawcy. Odpowiedzialność za taką sytuację leży po stronie pracodawcy i jest to odpowiedzialność karno-skarbowa. Gdy w dniu rozpoczęcia pracy nie zostanie zawarta z pracownikiem umowa o pracę, gdzie zostanie ustalony rodzaj umowy oraz warunki pracy wówczas pracodawcy grozi kara grzywny, gdyż takie działanie jest wykroczeniem.

Co wskazuje na zawarcie umowy?

Umowa w formie ustnej jest potwierdzona faktem podjęcia przez pracownika pracy a szczególnie wypłacenia mu wynagrodzenia. Gdy za okres wykonywania pracy w ramach umowy ustnej pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie jest to możliwe, ale jedynie na drodze sądowej. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia dobrowolnie.Pracownik wykonujący pracę jedynie na podstawie ustnej umowy korzysta z takich samych praw jak pracownicy, którzy pracują na umowach o pracę w formie pisemnej. Wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy jest wskazówką, że doszło do zawarcia umowy w formie ustnej.

Bezpieczeństwo pracownika z umową w formie pisemnej

Posiadanie umowy o pracę przez pracownika w formie pisemnej gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo dla pracownika. Pracodawca ma nie tylko obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę, ale również zawiadomienia go o warunkach zatrudnienia i płacy. Takie informacje powinny być przedstawione w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę. Warunki zatrudnienia i płacy powinny być przedstawione w ciągu siedmiu dni. Do takich warunków przedstawianych w formie pisemnej zaliczają się między innymi norma czasu pracy, wynagrodzenie za pracę. W firmach, które nie posiadają regulaminu pracy niezbędne jest dodatkowo przedstawienie pracownikowi informacji o pracy nocnej, miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia, sposobach potwierdzania obecności w pracy i przybycia do pracy.

Brak umowy o pracę w formie pisemnej może być problemem

Gdy nie podpisze się umowy o pracę w formie pisemnej może być to problemem szczególnie przy zatrudnieniu na krótkie okresy czasu. Wielu pracodawców podpisuje umowy z pracownikami na okres próbny. Wówczas przy braku umowy na piśmie może pojawić się problem związany z brakiem możliwości uzyskania wynagrodzenia za wykonaną pracę, gdy pracodawca nie będzie chciał dobrowolnie wypłacić takich pieniędzy. Naraża to pracownika na koszty rozpoczęcia postępowania sądowego.