Ustna umowa o pracę – czy jest ważna?

Ustna umowa o pracę – czy jest ważna?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Wskazuje na to kodeks pracy. Na jego podstawie umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie najlepiej w dniu, w którym pracownik rozpoczyna wykonywanie pracy. W umowie zawierane są istotne informacje dotyczące...

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Wskazuje na to kodeks pracy. Na jego podstawie umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie najlepiej w dniu, w którym pracownik rozpoczyna wykonywanie pracy. W umowie zawierane są istotne informacje dotyczące warunków realizowania pracy przez pracownika.

Jednak gdy pracownik rozpocznie pracę na podstawie umowy ustnej nie oznacza to, że taka umowa jest nieważna. Zgodnie z interpretacją przepisów prawa kodeksu pracy brak umowy w formie pisemnej nie jest zagrożony sankcją nieważności. Umowa w formie ustnej, gdy została zawarta powinna być potwierdzona w formie pisemnej. Jednak odpowiedzialność za niepotwierdzenie w formie pisemnej umowy zawartej w formie ustnej leży po stronie pracodawcy. Odpowiedzialność za taką sytuację leży po stronie pracodawcy i jest to odpowiedzialność karno-skarbowa. Gdy w dniu rozpoczęcia pracy nie zostanie zawarta z pracownikiem umowa o pracę, gdzie zostanie ustalony rodzaj umowy oraz warunki pracy wówczas pracodawcy grozi kara grzywny, gdyż takie działanie jest wykroczeniem.

Co wskazuje na zawarcie umowy?

Umowa w formie ustnej jest potwierdzona faktem podjęcia przez pracownika pracy a szczególnie wypłacenia mu wynagrodzenia. Gdy za okres wykonywania pracy w ramach umowy ustnej pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie jest to możliwe, ale jedynie na drodze sądowej. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia dobrowolnie.Pracownik wykonujący pracę jedynie na podstawie ustnej umowy korzysta z takich samych praw jak pracownicy, którzy pracują na umowach o pracę w formie pisemnej. Wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy jest wskazówką, że doszło do zawarcia umowy w formie ustnej.

Bezpieczeństwo pracownika z umową w formie pisemnej

Posiadanie umowy o pracę przez pracownika w formie pisemnej gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo dla pracownika. Pracodawca ma nie tylko obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę, ale również zawiadomienia go o warunkach zatrudnienia i płacy. Takie informacje powinny być przedstawione w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę. Warunki zatrudnienia i płacy powinny być przedstawione w ciągu siedmiu dni. Do takich warunków przedstawianych w formie pisemnej zaliczają się między innymi norma czasu pracy, wynagrodzenie za pracę. W firmach, które nie posiadają regulaminu pracy niezbędne jest dodatkowo przedstawienie pracownikowi informacji o pracy nocnej, miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia, sposobach potwierdzania obecności w pracy i przybycia do pracy.

Brak umowy o pracę w formie pisemnej może być problemem

Gdy nie podpisze się umowy o pracę w formie pisemnej może być to problemem szczególnie przy zatrudnieniu na krótkie okresy czasu. Wielu pracodawców podpisuje umowy z pracownikami na okres próbny. Wówczas przy braku umowy na piśmie może pojawić się problem związany z brakiem możliwości uzyskania wynagrodzenia za wykonaną pracę, gdy pracodawca nie będzie chciał dobrowolnie wypłacić takich pieniędzy. Naraża to pracownika na koszty rozpoczęcia postępowania sądowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.