Rodzaje spółek w polskim biznesie

Rodzaje spółek w polskim biznesie

Zgodnie z przepisami prawa w Polsce możemy założyć różne rodzaje spółek. Każda z nich stanowi określoną formę organizacyjno-prawną, która ma swoje określone parametry. Jakie rodzaje spółek możemy spotkać w Polsce?

Przepisy wskazują, jakie spółki mogą być zakładane w Polsce. Dokładnie określa to Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Jeśli planujemy założyć spółkę, musimy pamiętać o tym, że musimy spełnić określone wymagania, a także rozważyć zalety i wady, jakie są związane z konkretnymi formami spółek, co będzie z kolei wpływało na jej obowiązki oraz zyski.

Rodzaje spółek w Polsce:

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka partnerska

- spółka komandytowa

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółka akcyjna

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi rodzajami spółek poniżej!

Spółka cywilna

To jedna z najprostszych form organizacji w dziedzinie spółek. Nie ma osobowości prawnej i polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne, a także działające już podmioty gospodarze. Przykładowo, możemy spółkę cywilną założyć wraz ze znajomym.

Każdy wspólnik do spółki cywilnej może wnieść kapitał. Trzeba pamiętać o tym, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie – także prywatnym majątkiem!

Spółka jawna

Jest podobna do spółki cywilnej, czyli także nie posiada formy prawnej. Różnica polega głównie na tym, że spółka cywilna jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, natomiast spółka jawna przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność, egzekucja prowadzona jest głównie z majątku spółki, a dopiero potem, gdy nie jest to możliwe, z majątku wspólników.

Spółka partnerska

Stosowana do wykonywania wolnych zawodów, na przykład architektów, adwokatów, doradców podatkowych, notariuszy, lekarzy, syndyków, rzeczników patentowych, inżynierów budownictwa.

Spółka komandytowa

Stosowana przez jednostki o zróżnicowanym kapitale. Reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Główną zaletą spółki komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe. Wymaga prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka kapitałowa, która charakteryzuje się również ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Egzekucję można prowadzić wtedy tylko z majątku spółki, do wysokości kapitału zakładowego.

Spółka ta jest dość droga w prowadzeniu – wymaga założenia u notariusza, a także prowadzenia pełnej księgowości. Ze względu na duże obciążenia prawne i finansowe wybierana jest głównie przez duże i średnie firmy.

Spółka akcyjna

Spółki akcyjne są najbardziej złożone – są podobne pod względem swojej struktury do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wymaga większego kapitału do rozpoczęcia działalności. Musi być też założona u notariusza.

W przypadku spółek akcyjnych istnieje możliwość pozyskiwania środków na giełdach papierów wartościowych i przez emisję obligacji. Współakcjonariusze nie odpowiadają wtedy też swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jest ona jednak skomplikowana i droga w prowadzeniu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.