Ryczałt ewidencjonowany – co to jest?

Ryczałt ewidencjonowany – co to jest?

Przedsiębiorcy mają kilka możliwości rozliczania się z fiskusem. Największa część z nich decyduje się na rozliczanie na zasadach ogólnych. Gdy przedsiębiorca chciałby rozliczać się w sposób łatwiejszy, może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany. Czym dokładnie jest ta forma opodatkowania i kto może z niej skorzystać?

 

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przedsiębiorca wybiera jedną z czterech dostępnych form opodatkowania. Ryczałt ewidencjonowany, chociaż nie jest najbardziej popularny, jest jednak atrakcyjny pod kątem wygody rozliczeń. Minusem jest brak możliwości rozliczania z małżonkiem i korzystania z ulg na dzieci czy nowe technologie.

W przypadku ryczałtu decydującą dolę odgrywa przychód. Ten podatnik, który decyduje się na rozliczanie z ryczałtem, nie musi ewidencjonować i rozliczać ponoszonych kosztów, dlatego stawka ryczałtu odnosi się do tego, ile pieniędzy uda mu się uzyskać.

Stawki podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie ma jednej stawki – jest ich aż pięć. Rozliczający się z ryczałtem mogą skorzystać ze stawek takich jak 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

Rodzaj konkretnej stawki podatkowej zależny jest od tego, jakie towary sprzedawane są przez przedsiębiorcę lub od tego, jakie świadczy on usługi. Wobec tego przed wyborem tej formy opodatkowania powinniśmy zapoznać się z przepisami i porównać je z czynnościami prowadzącymi w ramach działalności gospodarczej.

Przykładowe rodzaje działalności i stawki ryczałtu ewidencjonowanego:

  • 20%: wolne zawody
  • 17%: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek, pośrednictwo związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych za wyjątkiem gier on-line, oprogramowania systemowego i użytkowego, doradztwa związanego z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, wynajem i dzierżawa środków transportu bez kierowcy, obsługa nieruchomości za zlecenie, poradnictwa dla dzieci dotyczące problemów edukacyjnych
  • 8,5%: przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, przychodów z działalności usługowej, na przykład gastronomicznej, ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, wytwarzanie przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
  • 5,5%: przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
  • 3%: przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu

Oczywiście, są to tylko wybrane rodzaje działalności z bogatego katalogu – warto więc zapoznać się z dokładnymi przepisami lub skonsultować się ze specjalistą w tym właśnie zakresie.

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby prowadzące apteki, lombardy, kantory, prowadzące handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, działalność reklamową, pośrednictwo finansowe, usługi detektywistycznych i ochroniarskie, wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. 

Jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić?

Oprócz odpowiedniego rodzaju działalności przedsiębiorca chcący rozliczać się ryczałtem musi spełnić jeszcze dodatkowe wymogi.

Musi on uzyskać przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 

250 000 EUR (do stycznia 2017 było 150 000 EUR) lub uzyskać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty 150 000 EUR.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.