Składki w ZUS – co warto o nich wiedzieć?

Składki w ZUS – co warto o nich wiedzieć?

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS, to instytucja, z którą styka się praktycznie każdy przedsiębiorca. Zajmuje się ona gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także rozdzielaniem świadczeń takich jak emerytury, renty, zas...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS, to instytucja, z którą styka się praktycznie każdy przedsiębiorca. Zajmuje się ona gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także rozdzielaniem świadczeń takich jak emerytury, renty, zasiłki macierzyńskie czy chorobowe.

Każdy planujący założenie swojej firmy prędzej czy później będzie musiał udać się do ZUS. To właśnie w tym urzędzie składamy dokumenty o tym, że chcielibyśmy korzystać ze świadczeń i do niego odprowadzamy pieniądze za siebie oraz za swoich pracowników, gdy ich zatrudniamy.

Kiedy nowa firma powinna zgłosić się do ZUS?

Jeżeli zamierzamy założyć działalność gospodarczą, powinniśmy zgłosić się do ZUS. Chociaż obecnie firmę możemy założyć przez internet, to jednak będziemy musieli również odwiedzić ZUS. W tym celu musimy zgłosić się do urzędu w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokonujemy wtedy zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA. Gdy jednak zakładamy firmę i płacimy już składki, wtedy powinniśmy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniając formularz ZUS ZZA.

Ile wynoszą składki ZUS?

W przypadku osób prowadzących działalność samodzielnie, można zastosować preferencyjne składki ZUS. W tym przypadku przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności przedsiębiorca może płacić niższe składki. To bardzo duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy najczęściej na samym początku działalności nie osiągają jeszcze wysokich dochodów.

Aktualnie, w 2017 roku, suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na Fundusz Pracy) to 487,90 złotych. Przedsiębiorcy mogą jednak zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, ponieważ wtedy możliwe jest uzyskanie wyższego świadczenia emerytalnego, chorobowego i rentowego.

Składki ZUS dla pracowników nie należą do niskich i pokrywane są zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Wysokość składek zależna jest od tak zwanej podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru składek

na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru

na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru

na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa wynosi od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

9% podstawy wymiaru składek

Czy z perspektywy pracodawcy można obniżyć składki ZUS?

Składki ZUS stanowią dość dużą część kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem pracowników. Wobec tego pracodawca może skorzystać wtedy z umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę. Z najmniejszymi kosztami związana jest umowa o dzieło, ale musimy pamiętać o tym, że podpisanie jej z pracownikiem nie zawsze jest możliwe – przepisy wskazują, że nie można stosować jej jako zamiennik umowy o pracę.

Pracodawca może też zmniejszyć koszty poprzez współpracę z osobami samozatrudnionymi, które wtedy samodzielnie opłacają swoje składki. Dzisiaj to także coraz bardziej popularna metoda współpracy, która pozwala pracownikowi na uzyskanie wyższej wypłaty, niemniej nie daje mu tak szerokiej ochrony jak w przypadku umowy o pracę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.