Pracownicze plany kapitałowe – co to jest?

Pracownicze plany kapitałowe – co to jest?

Indywidualne oszczędzanie na emeryturę staje się coraz ważniejsze. Wynika to między innymi z faktu, że kapitałowy system emerytalny, który uzależnia wysokość emerytury od wysokości kwoty uskładanej na koncie emerytalnym w ramach opłacania składek w czasie....

Indywidualne oszczędzanie na emeryturę staje się coraz ważniejsze. Wynika to między innymi z faktu, że kapitałowy system emerytalny, który uzależnia wysokość emerytury od wysokości kwoty uskładanej na koncie emerytalnym w ramach opłacania składek w czasie realizowanie pracy, a także od stopy zastąpienia może prowadzić do niskich emerytur. Decydować można się na indywidualne oszczędzanie na emeryturę z wykorzystaniem IKE, IKZE.

Dodatkową formą odkładania na emeryturę mają być pracownicze plany kapitałowe. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest zapewnienie znacznie wyższych emerytur. Jest to rozwiązanie, które ma zapewnić korzystniejsze emerytury pomimo powrócenia do obniżonego wieku emerytalnego.

Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe mają być rozwiązaniem obejmującym wszystkich pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Program ma dotyczyć wszystkich pracodawców, którzy będą odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne. Powoduje to, że program pracowniczych planów kapitałowych ma być powszechnym programem. Do programu wstępnie będą zapisani wszyscy pracownicy, ale uczestnictwo w programie będzie dobrowolne dla pracowników. Oznacza to, że z programu będzie można się wypisać. Wypisanie się z powszechnego programu pracowniczych planów kapitałowych będzie jednak oznaczało utratę bonusów, które zostały przygotowane dla uczestników tego programu. Bonusy pieniężne przyznane wszystkim pracownikom będą miały formę kwoty zapisanej początkowo na koncie w programie pracowniczych planów kapitałowych. Dodatkowo każdy uczestnik programu będzie mógł liczyć dodatkowo na dopisanie każdego roku kolejnej kwoty pieniędzy.

Dodatkowe bonusy

Pracownicy, którzy zdecydują się na dobrowolne pozostanie w pracowniczych planach kapitałowych mogą również liczyć na dodatkowe bonusy. Plany zakładają między innymi różne wykorzystanie pieniędzy zbieranych w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Będzie można je przeznaczyć między innymi na sfinansowanie wkładu własnego gdy kupuje się mieszkanie. Jednak takie kwoty będą podlegały obowiązkowemu zwrotowi.

Składki na pracownicze plany kapitałowe

W programie pracowniczych planów kapitałowych będą obowiązywały dwie wersje składek. Wersja minimum obejmować będzie opłacanie przez pracownika składki w wysokości dwóch procent pensji. Natomiast pracodawca będzie odprowadzał półtorej procent pensji pracownika. W wersji maksimum pracownik będzie płacił cztery procent pensji a pracodawca będzie dopłacał dodatkowe cztery procent od pensji pracownika. Pracownik będzie płacił składki wyliczane od wynagrodzenia netto.

Wykorzystanie środków z pracowniczych planów kapitałowych

Środki zgromadzone na kontach pracowniczych planów kapitałowych pracownik będzie mógł wykorzystać bezzwrotnie w przypadku trwałej niezdolności do pracy do wysokości dwudziestu procent oszczędności. Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik będzie mógł jednorazowo wypłacić kwotę dwudziestu pięciu procent zgromadzonych oszczędności a pozostała kwota będzie wypłacana w systemie ratalnym przez dziesięć kolejnych lat. Inną możliwością będzie przekazanie kwoty do ZUS i uzyskiwanie większej emerytury z ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.