Terminy deklaracji i płatności składek w ZUS

Terminy deklaracji i płatności składek w ZUS

Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z ZUS. Gdy zatrudnia on pracowników, powinien prowadzić rozliczenia także za nich. Należy przy tym przestrzegać terminów składania deklaracji oraz płatności składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do kiedy musim...

Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z ZUS. Gdy zatrudnia on pracowników, powinien prowadzić rozliczenia także za nich. Należy przy tym przestrzegać terminów składania deklaracji oraz płatności składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do kiedy musimy wykonać te formalności?

Składki ubezpieczeniowe ZUS oraz deklaracje są dla wielu pracowników dużym problemem – są wysokie, trzeba opłacać je regularnie nawet wtedy, gdy firma nie generuje wysokich dochodów. Także trzeba w związku z tym przygotowywać odpowiednie dokumenty. Gdy przedsiębiorca zajmuje się tym wszystkim samodzielnie, może zająć mu to nieco czasu.

Należy przy tym pamiętać o dwóch konkretnych terminach w zależności od tego, czy opłacamy składki tylko na siebie, czy też dodatkowo za swoich pracowników.

Terminy płatności składek ZUS:

do 10. dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,

do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki również za pracowników

Należy pamiętać o tym, że terminem płatności nie jest data polecenia przelewu, ale obciążenia rachunku. Także wtedy, gdy termin przelewu przypada w święto, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, w sobotę albo w niedzielę, wtedy za ostatni termin płatności uznawany jest kolejny dzień roboczy.

Składki powinniśmy wpłacać bezgotówkowo, czyli poprzez wykonanie przelewu na wskazane rachunki bankowe. Gdy jednak zaliczamy się do grona mikro przedsiębiorców, czyli zatrudniamy poniżej 10 pracowników i mamy mniejszy obrót niż 2 miliony euro rocznie, istnieje możliwość opłacania składek przekazem pocztowym.

Rachunki ZUS, na które musimy wykonać wpłatę składek:

83 101010230000261395100000 – dla należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

78 101010230000261395200000 – dla należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

73 101010230000261395300000 – dla należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

68 101010230000261395400000 – dla należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), można od tej daty opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy.

Każdy przedsiębiorca będzie miał wtedy nadany indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie realizował przelewy. Od 1 stycznia 2018 roku powyższe numery kont nie będą już dostępne. Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Deklaracje ZUS – jak można je dostarczyć?

Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w dwóch formach – papierowej albo elektronicznej. Wtedy, gdy przedsiębiorca zatrudnia powyżej 5 osób, powinien składać deklaracje elektronicznie, na przykład w programie Płatnik albo w innym oprogramowaniu, które spełnia wymogi ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.