Kiedy nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne?

Kiedy nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne?

Gdy mamy tylko własną firmę i nie osiągamy dochodów z innego tytułu, wówczas jesteśmy zobowiązani do tego, aby regularnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Jeśli jednak dochodzi do tak zwanego zbiegu tytułów do ubezpieczenia, wtedy przepisy...

Gdy mamy tylko własną firmę i nie osiągamy dochodów z innego tytułu, wówczas jesteśmy zobowiązani do tego, aby regularnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Jeśli jednak dochodzi do tak zwanego zbiegu tytułów do ubezpieczenia, wtedy przepisy wskazują, że nie musimy wtedy w całości opłacać tych właśnie składek.

Zbieg tytułów do ubezpieczenia ma miejsce wtedy, gdy osiąga się dochody z kilku różnych źródeł. Przepisy wtedy rozstrzygają, które z nich mogą być uznane za podstawowe z punktu widzenia naliczania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Gdy przedsiębiorca ma różne rodzaje działalności – firmę jednoosobową i spółkę cywilną

Jeśli prowadzimy równocześnie własną działalność gospodarczą jako firmę jednoosobową oraz ze wspólnikiem czy wspólnikami spółkę cywilną, jesteśmy zobowiązani do płacenia podwójnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy jesteśmy wspólnikiem kilku spółek, wtedy członkostwo w każdej z nich będzie oznaczało, że opłacamy kolejne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Gdy przedsiębiorca ma działalność i pracuje na etat

Gdy dochodzi do zbiegu stosunku pracy i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wówczas jako nadrzędny traktuje się stosunek pracy i wtedy to z niego naliczane będą i odprowadzane składki ubezpieczeniowe.

Osoby pracujące na etacie i zarabiające minimum najniższą pensję krajową, które prowadzą działalność gospodarczą, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z powodu bycia przedsiębiorcą. Składki pobierane są wtedy jedynie z wynagrodzenia o pracę.

Gdy przedsiębiorca ma działalność i pracuje na umowie zlecenie

Przedsiębiorca świadczący usługi na podstawie umowy zlecenie, z tytułu której pobrano składki w minimum takiej wysokości jak w przypadku przedsiębiorcy opłacającego minimalne składki na ubezpieczenia społeczne (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) nie musi opłacać składek z tytułu działalności.

Przedsiębiorcy z tak zwanym „małym ZUS-em” (podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia), którzy równocześnie świadczą usługi na umowie zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, czyli zarówno działalności, jak i zlecenia, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia z tych tytułów osiągnie albo przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Gdy przedsiębiorca ma działalność i pracuje na umowie o dzieło

Zasadniczo umowy o dzieło nie są tytułem do ubezpieczenia. Wobec tego nie występuje wtedy zbieg tytułów do ubezpieczenia z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wyjątkiem jest umowa o dzieło zawarta między ubezpieczonym a jego pracodawcą. Wówczas przepisy wskazują, że takie wynagrodzenie wypłacone na podstawie takiej umowy jest traktowane na równi z przychodem ze stosunku pracy.

Więcej informacji dotyczących składek ubezpieczeniowych oraz deklaracji ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców możemy znaleźć na stronach internetowych ZUS lub możemy udać się do oddziału ZUS osobiście.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.