Umowa franczyzy – jakie elementy powinna zawierać?

Umowa franczyzy – jakie elementy powinna zawierać?

Franczyza może być dobrym pomysłem na biznes budowanym na bazie doświadczeń innych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego ma ona wielu zainteresowanych również w Polsce. Gdy chcemy zdecydować się na franczyzę danej marki, musimy wtedy podpisać odpowiednią umowę. Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć?

 

Dzięki odpowiednio dobranej franczyzie można naprawdę sporo zarobić. Minimalizujemy wtedy również ryzyko związane z prowadzeniem biznesu, ponieważ wykorzystujemy wtedy sprawdzone rozwiązania. Działamy wtedy pod znakiem towarowym i marką franczyzodawcy, który dostarcza również know-how oraz wyposażenie w zamian za okresowe opłaty.

 

Umowa franczyzy – umowa nienazwana

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do rozpoczęcia współpracy z franczyzobiorcą konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy.

 

Warto wskazać, że franczyza zaliczana jest do tak zwanych umów nienazwanych, czyli nie jest ona regulowana w Kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach prawnych. Wobec tego ważne jest jak najbardziej dokładne określenie zasada współpracy pomiędzy stronami, co zmniejsza niebezpieczeństwo powstania nieporozumień.

 

W związku z tym nie mamy też jednego wzoru umowy franczyzowej – każdy franczyzodawca ma inne wzory umów podpisywanych z franczyzobiorcami. Umowy te najczęściej składają się jednak z takich samych elementów, a mianowicie określają strony umowy, ich prawa i obowiązki, a także przyczyny i sposoby rozwiązania umowy.

 

Poniżej prezentujemy dokładniejszy wykaz zagadnień umieszczanych w umowach franczyzy:

  • zasady rozpoczęcia współpracy z franczyzodawcą
  • czas trwania umowy pomiędzy stronami
  • zabezpieczenie dla znaków towarowych i oznaczeń
  • zagadnienia związane ze szkoleniami oraz inne usługi świadczone przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy
  • zasady, których musi przestrzegać franczyzobiorca, w tym między innymi zasada zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa, dotycząca działalności konkurencyjnej
  • zasady prowadzenia promocji oraz reklamy działalności
  • wysokość opłat ponoszonych w związku z franczyzą
  • zasady prowadzenia kontroli przez franczyzodawcę
  • przypadki, w których może dojść do rozwiązania umowy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, a także przebieg rozwiązania umowy

 

Zatem jeśli przedsiębiorca chce prowadzić swoją działalność na bazie umowy franczyzy, powinien on pamiętać o tym, żeby zawsze dokładnie zapoznać się z zapisami umowy franczyzy. To właśnie w tej umowie, podobnie jak w umowie kredytowej czy pożyczkowej, znajdziemy wszystkie kluczowe informacje związane z zasadami wzajemnej współpracy, w tym też opłaty z tym związane.

 

Franczyzobiorca powinien pamiętać o tym, że poprzez sygnowanie umowy zgadza się na zawarte w niej zapisy, dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z nią. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, w takim przypadku możemy także skonsultować się z radcą prawnym albo adwokatem. Pamiętajmy o tym, że podpisanie umowy franczyzy i chęć jej rozwiązania mogą powodować pojawienie się dodatkowych kar za przedterminowe rozwiązanie umowy. Konieczne będzie też oddanie uzyskanego wyposażenia i innego mienia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.