Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy dotyczące dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej w tym roku znacznie się zmieniły. Nie ulega wątpliwości, że są to zmiany na lepsze, gdyż znacznie ułatwiają osobom, które otrzymały w spadku firmę po zmarłym, zarządzanie takim przedsiębiorstwem. Warto więc przyjrzeć się elementom, które się w tej kwestii zmieniły i samemu ocenić, czy rzeczywiście owe zmiany są korzystne.

Przepisy dotyczące dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej w tym roku znacznie się zmieniły. Nie ulega wątpliwości, że są to zmiany na lepsze, gdyż znacznie ułatwiają osobom, które otrzymały w spadku firmę po zmarłym, zarządzanie takim przedsiębiorstwem.

Warto więc przyjrzeć się elementom, które się w tej kwestii zmieniły i samemu ocenić, czy rzeczywiście owe zmiany są korzystne.

 

Przed 2018 rokiem przepisy jasno określały, że w przypadku śmierci właściciela jednoosobowej firmy, wygasają numery NIP oraz REGON. Taka firma przestaje więc istnieć w świetle prawa. Wiązało się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami, a wśród nich wymienić należy przede wszystkim brak możliwości korzystania z rachunku bankowego danego przedsiębiorcy przez spadkobiercę oraz niemożność odziedziczenia po zmarłym posiadanych przez niego koncesji oraz licencji.

Bardzo dotkliwym skutkiem śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą było również to, że wszystkie umowy z kontrahentami natychmiast ulegają rozwiązaniu. Same procedury związane ze wznowieniem działalności gospodarczej przez spadkobiercę były także mocno skomplikowane i wymagały dużo czasu. Przez to taka firma traciła możliwość zdobycia nowych kontrahentów i bardzo często wiązało się to z jej upadkiem.

 

Nowe przepisy w ustawie o dziedziczeniu jednoosobowej działalności

Obecny rząd wprowadził w ustawie o dziedziczeniu jednoosobowej działalności duże zmiany. Tego typu zmiany rzeczywiście bardzo ułatwiły cały proces dziedziczenia i sprawiły, że taka firma nie musi być skazana na zamknięcie. Przede wszystkim dzisiaj po śmierci przedsiębiorcy, jego spadkobierca może kontynuować daną działalność gospodarczą. Wiąże się to z tym, że umowy, które są aktualne, dalej działają i kontrahenci muszą się z nich wywiązać.

Oprócz tego w takiej firmie, po śmierci jej właściciela, wszystkie decyzje administracyjne zostają podtrzymane. Oznacza to w praktyce, że spadkobierca takiej firmy z góry posiada stosowne zezwolenia i koncesje na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Nie wygasają także numery NIP oraz REGON danego przedsiębiorstwa. Nowa ustawa wprowadza także instytucję zarządcy sukcesyjnego do takiego przedsiębiorstwa.

Jego zadaniem jest przede wszystkim całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem do czasu aż wszelkie decyzje spadkowe nie zostaną rozstrzygnięte. Taki zarządca może kierować firmą maksymalnie przez dwa lata. Powołany zostaje on przez przedsiębiorcę za życia, dzięki odpowiednim wpisom w CEIDG.

Prawo do powołania takiej instytucji ma także sam spadkobierca. W trakcie zarządzania firmą przez zarządcę sukcesyjnego, spadkobiercy nie mogą wpływać na podejmowane przez niego decyzje. Zazwyczaj jednak powołane do tego obowiązku osoby, znają się na prowadzeniu działalności gospodarczej, dlatego też mamy pewność, że taka firma będzie zarządzana w sposób prawidłowy. Nowe przepisy znacznie więc ułatwiły proces dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej z pozytywnymi skutkami dla samej firmy, która straciła szefa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.