Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo

Podpisanie umowy na zastępstwo pozwala na zapewnienie pracownika, który będzie mógł realizować obowiązki za pracowników, którzy przebywają na długim urlopie, zwolnieniu chorobowym. Podstawowym atutem podpisania umowy na zastępstwo jest zapewnienie ciągłośc...

Podpisanie umowy na zastępstwo pozwala na zapewnienie pracownika, który będzie mógł realizować obowiązki za pracowników, którzy przebywają na długim urlopie, zwolnieniu chorobowym. Podstawowym atutem podpisania umowy na zastępstwo jest zapewnienie ciągłości wykonywania pracy. Obecnie w przepisach prawnych taka umowa jest traktowana jako umowa o prace na czas określony.

Długi urlop pracownika czy choroba pracownika może prowadzić do sytuacji gdy niezbędne jest znalezienie zastępstwa. Jest to szczególnie często spotykana sytuacja w przypadku pracownic, które urodziły dziecko i będą korzystały z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Umowa o zastępstwo pracownika

Jednym z ważnych wyznaczników umowy o zastępstwo jest zatrudnienie pracownika na zastępstwie na takim samym stanowisku pracy oraz do wykonania takich samych obowiązków w pracy, które dotyczyły zastępowanego pracownika. Jak każda umowa o pracę również umowa na zastępstwo powinna zawierać takie elementy jak:

- rodzaj umowy

– data zawarcia umowy

- warunki pracy i płacy

- określenie wynagrodzeni za pracę z wyznaczeniem składników wynagrodzenia

- wymiar czasu pracy

- rodzaj wykonywanej pracy

- miejsce wykonywania pracy

- termin rozpoczęcia pracy

Trwanie umowy

Umowa o zastępstwo może być podpisana na krótszy okres w stosunku do czasu przewidywanej nieobecności pracownika. Pozwala to pracodawcom na podpisanie umowy, która następnie może zostać przedłużona gdy zachodzi taka konieczność. Przy umowach o zastępstwo nie ma wskazanego limitu umów a także limitu okresu, na który zawierane są takie umowy. Odróżnia to umowę o zastępstwo od innych umów na czas nieokreślony, w których przypadku stosowana jest reguła maksymalnie trzech umów oraz maksymalnego okresu trzydziestu trzech miesięcy pod rząd, na które umowy na czas określony mogą zostać podpisane.

Czas trwania umowy o zastępstwo

Gdy zatrudniany jest pracownik na zastępstwo pracodawca winie w wskazać czas trwania takiego stosunku pracy. Jednym z problemów jest to, że czas nieobecności pracownika, dla którego szukane jest zastępstwo może być trudny do określenia. Dotyczy to szczególnie pracowników, którzy są na zwolnieniach chorobowych. W takiej sytuacji można korzystać z kolejnych umów na zastępstwo, które pozwalają na przedłużenie zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Można również zdecydować się na brak określania konkretnej daty, ale wskazać, że stosunek pracy jest zawierany na czas nieobecności wskazanego pracownika. Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie właśnie imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie oraz zapisać, że stosunek pracy jest zawierany na czas do powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Należy w takim przypadku brak jednak konieczność niezbędnego wskazania konkretnego imienia i nazwiska zastępowanego pracownika, co wynika ze wskazówek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Takie rozwiązania stosowane są przede wszystkim przy bardzo długich okresach, na których pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, które jest przedłużane.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.