Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników

Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników

Nowe przepisy, które zostały wprowadzone przy okazji obniżenia wieku emerytalnego powodują zmiany w zakresie ochrony pracowników wchodzących w okres ochronny przed emeryturą. Jeśli pracownik osiąga wiek emerytalny i ma prawo do emerytury pracodawca nie moż...

Nowe przepisy, które zostały wprowadzone przy okazji obniżenia wieku emerytalnego powodują zmiany w zakresie ochrony pracowników wchodzących w okres ochronny przed emeryturą. Jeśli pracownik osiąga wiek emerytalny i ma prawo do emerytury pracodawca nie może zwolnic takiego pracownika. Przy obniżonym wieku emerytalnym okres ochrony dla pracowników będzie zaczynał się dla kobiet po przekroczeniu pięćdziesiątego szóstego roku życia a dla mężczyzn po przekroczeniu sześćdziesiątego pierwszego roku życia.

Pracownicy w starszym wieku są znacznie bardziej narażeni na zwolnienie przez pracodawców. Obowiązywanie okresu ochrony przedemerytalnej pozwala na zapewnienie odpowiedniej ochrony takim pracownikom. Obniżenie wieku emerytalnego weszło w życia pierwszego października bieżącego roku i od tego momentu liczy się okres ochrony przedemerytalnej na nowych warunkach. Okres taki jest ogólnie ustalony na czas czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to jednak pracowników, którzy mają odpowiedni okres zatrudnienia, które będzie umożliwiał uzyskanie prawa do emerytury. Okres ochrony przedemerytalnej dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę. Taka ochrona nie obowiązuje pracowników, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto również brać pod uwagę, że gdy pracownik jest zatrudniony na kilku etatach z umowami o pracę wówczas okres ochrony przedemerytalnej dotyczy każdej umowy o pracę.

Kiedy ochrona przedemerytalna nie obowiązuje?

Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje pracowników w określonych sytuacjach. Dotyczy to pracowników, którzy uzyskali prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy a także pracowników, których umowa o pracę będzie rozwiązywana bez wypowiedzenie z winy pracownika. Jednocześnie obowiązek zatrudnienia pracowników w ramach ochrony przedemerytalnej nie obowiązuje również pracodawców w przypadku, których ogłoszono upadłość czy likwidację. Dodatkowo ochrona dotyczy również pracowników, którzy już osiągnęli wiek emerytalny oraz mają prawo do emerytury. Pracodawca nie może zasłaniać się przy zwolnieniu tym, że pracownik osiągnął już wiek emerytalny. Zwolnienie musi zatem wskazywać inne przesłanki niż uzyskanie prawa do emerytury przez pracownika.

Wyliczenie terminu obejmowania pracownika okresu ochrony

Zmiana przepisów z pierwszego października tego roku sprawia, że ochrona przez zwolnienie w okresie przedemerytalnym obejmie od razu pracowników, którzy mogą korzystać z takiego uprawnienia, czyli przekroczyli sześćdziesiąt jeden lat w przypadku mężczyzn i pięćdziesiąt sześć w przypadku kobiet oraz mają odpowiedni czas pracy uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku sześćdziesięciu pięciu i sześćdziesięciu lat. Ochrona przedemerytalna takich pracowników obowiązuje od razu po wejściu w życie nowych przepisów prawnych i będzie obowiązywała do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Nowe przepisy muszą być brane pod uwagę przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników znajdujących się w okresie ochrony przedemerytalnej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.