Kto może skorzystać z „małego ZUS”?

Kto może skorzystać z „małego ZUS”?

Wydatki na składki ZUS szczególnie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są wysokie. Jest to poważne obciążenie dla firm. Korzystanie z preferencyjnych stawek składek dla ZUS pozwala na ograniczenie wysokości standardowych składek.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na korzystanie z obniżonych składek ZUS. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą. Wówczas przedsiębiorca może przez okres pierwszych dwudziestu czterech miesięcy korzystać z niższych składek płaconych do ZUS.Niższe składki dla zakładających jednoosobową działalność gospodarczą znacznie ułatwia prowadzenie firmy w pierwszych latach poprzez ograniczenie kosztów prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy zakładający po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą mają również możliwość nie opłacania Funduszu Pracy.

Jak kształtują się preferencyjne składki ZUS?

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacania ubezpieczeń społecznych jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, czyli przedsiębiorca nie musi decydować się na jego opłacanie. Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne mogą być zadeklarowanymi indywidualnie kwotami przez przedsiębiorcę. Przy takiej deklaracji występuje dolny limit, który ustalony jest na trzydzieści procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Preferencyjne składki nie dotyczą wszystkich przedsiębiorców

Z preferencyjny składek przy zakładaniu jednoosobowej działalności zwolnieni są, niektórzy przedsiębiorcy. Dotyczy to między innymi przedsiębiorców, którzy przed założeniem działalności gospodarczej prowadzili w ciągu ostatnich sześćdziesięciu miesięcy kalendarzowych pozarolniczą działalność. Preferencje nie dotyczą również tych osób, które wykonują działalność gospodarczą, ale na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowali przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w roku założenia firmy lub w roku poprzedzającym założeniem firmy. Przy opłacaniu składek z preferencyjnych warunków nie mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy, którzy są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych, partnerskich. Dotyczy to również wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Preferencyjne warunki płacenia składek społecznych i zdrowotnych nie dotyczą również artystów a także twórców prowadzących działalność gospodarczą.

Preferencje to wiele korzyści

Składki społeczne dla firm są w Polsce wysokie w stosunku do możliwych do uzyskania środków finansowych z prowadzenia działalności. Dotyczy to szczególnie tych osób, które prowadzą jednoosobową firmę i wykonują w niej pracę samodzielnie. Wówczas preferencje przy płaceniu składek pozwalają na bardzo duże ograniczenie kosztów prowadzenia firmy. Wiele osób z tego powodu decyduje się na zamykanie firm po dwóch latach prowadzenia i zakładania nowych firm przez między innymi członków rodziny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.