Zakup kasy fiskalnej. Jaką ulgę możemy uzyskać?

Zakup kasy fiskalnej. Jaką ulgę możemy uzyskać?

W sprzedaży możemy znaleźć obecnie bardzo dużo różnych modeli kas fiskalnych. Są one obecnie przeznaczone nie tylko do sklepów, ale także korzystają z nich przedsiębiorcy prowadzący inne rodzaje działalności. 

Coraz mniej przedsiębiorców zwolnionych jest z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Ostatnia duża zmiana w przepisach zaszła na początku 2015 roku.

Aktualnie podatnicy, którzy dokonali zakupu kasy fiskalnej i rejestrują na niej swoją sprzedaż, mogą ubiegać się o zwrot kosztów na zakup kasy, który określany jest też ulgą. Konieczne jest wtedy spełnienie określonych wymagań.

Co mówią przepisy?

Dokładne informacje na ten temat możemy znaleźć w Ustawie o podatku od towarów i usług. Mówi ona, że „Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł”

Precyzyjne wymogi, które musi spełnić podatnik, zostały określone w specjalnym rozporządzeniu przez Ministra Finansów.

Wskazuje ono, że konieczne do otrzymania zwrotu jest:

  • złożenie przez podatnika pisemnego zgłoszenia informującego o liczbie kas rejestrujących, które mają być używane do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, a także musi wskazać na adres ich użytkowania
  • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatków w odpowiednim terminie – nie później niż w obowiązujących podatnika terminach
  • posiadanie dowodu zapłaty należności za kasę fiskalną

Zgłoszenie wskazane w pierwszym punkcie musi zostać złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, której zgłoszenie dotyczy.

W dokumentach o zwrot za zakup kasy fiskalnej powinniśmy zawrzeć informacje wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla podatników VAT

Rozliczenie zwrotu za kupn kasy fiskalnej możliwe jest nie wcześniej niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży z użyciem tej właśnie kasy. Można zrobić to również później.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT

W przypadku, gdy zwrot chce uzyskać przedsiębiorca, który nie jest podatnikiem VAT, wówczas musi złożyć także właściwy wniosek skierowany do naczelnika urzędu skarbowego.

Podsumowując, gdy jako nowy przedsiębiorca chcemy zakupić kasę fiskalną, nie musimy ponosić całkowitych kosztów. Na początek musimy jednak zapłacić pełną cenę, aby potem móc skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości warto skonsultować się z ekspertami, na przykład z biura rachunkowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.