Obowiązki księgowe przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Obowiązki księgowe przy zawieszeniu działalności gospodarczej
Obowiązki księgowe przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość dokonania jej zawieszenia. Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi ponosić wszystkich kosztów, ale nie oznacza to, że nie ma żadnych obowiązków. O czym należy wtedy pamiętać?

Zawieszenie działalności gospodarczej może obowiązywać nawet przez 2 lata. Firmę możemy zawiesić z praktycznie dowolnego powodu, na przykład ze względów chorobowych, z powodu wyjazdu dookoła świata czy chwilowego zastoju w branży.

Obecnie zawieszenie działalności gospodarczej jest bardzo proste. Przedsiębiorca może zrobić to nawet przez internet, gdy posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Wówczas konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku CEIDG-1, w którym zaznaczamy, że chcemy dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Dokument można też przekazać listownie lub dostarczyć go osobiście do swojego Urzędu Gminy.

Warunki zwolnienia z obowiązków księgowych

Przepisy wskazują, że przedsiębiorca po spełnieniu określonych warunków może być wówczas zwolniony z obowiązku prowadzenia księgowości, ale tylko wtedy, gdy nie osiąga przychodów i nie ponosi kosztów. Zmiany te wprowadziła Ustawa z dnia 2 czerwca 2011 roku.

Gdy przedsiębiorca zawiesza działalność, wówczas może być on też zwolniony z obowiązków dotyczących rachunkowości – prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych dokumentów.

Zwolnienie z obowiązków księgowych możliwe jest przy spełnieniu poniższych warunków:

przedsiębiorca dokonuje zawieszenia działalności na pełny rok obrotowy – może być to zarówno cały rok kalendarzowy, jak i również okres 12 miesięcy całych miesięcy kalendarzowych

przedsiębiorca nie dokonuje odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych

przedsiębiorca nie jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie ubiega się o takie dopuszczenie

po stronie przedsiębiorcy nie dochodzi do innych zdarzeń powodujących skutki o charakterze finansowym lub majątkowym

Wobec tego przy spełnieniu tych właśnie wymogów przedsiębiorca nie ma obowiązków księgowych – jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg, sporządzania odpowiednich sprawozdań finansowych.

Obowiązki księgowe podczas zawieszenia działalności

Gdy jednak przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności dokonywał jakichś czynności prowadzących do powstania przychodów lub kosztów, musi je ewidencjonować. Dotyczy to także sytuacji, w której zbywa on własne środki trwałe, wyposażenia, reguluje zobowiązania, które powstały jeszcze przed momentem zawieszenia działalności.

Wtedy, gdy przedsiębiorca posiada zawieszoną działalność gospodarczą, ma on możliwość prowadzenia takich właśnie czynności, ale warunkiem jest ich ewidencjonowanie w formie dowodów księgowych, w księgach.

Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej i jednocześnie spełni określone wymagania, wówczas nie musi zaprzątać sobie głowy obowiązkami księgowymi.