Zapis na sąd polubowny w umowach

Zapis na sąd polubowny w umowach

Przedsiębiorcy w umowach zawieranych z kontrahentami stosują czasem zapis na sąd polubowny. Okazuje się, że nie każdy dzisiaj wie, co oznaczają takie zapisy oraz z jakimi konsekwencjami rzeczywiście są związane. Warto zapoznać się z tego typu rozwiązaniami, gdyż stanowią one doskonałą alternatywę dla rozstrzygania wszelkich sporów z kontrahentami na drodze sądowej, która jest męcząca i czasochłonna.

Zapis na sąd polubowny w umowie znacznie ułatwia rozstrzyganie wszelkich sporów powstających pomiędzy stronami umowy w zakresie wykonania powierzonych im zadań i czynności.

Przede wszystkim bowiem wówczas wszelkie spory rozstrzygane są przez sędziego arbitrażowego, mającego odpowiednie doświadczenie w zakresie wszystkich kwestii związanych z konkretnym profilem działalności firmy. Innymi słowy, dobierany jest on indywidualnie pod kątem sprawy, której spór dotyczy.

Korzyści wynikające z rozstrzygania polubownie sporów

Rozstrzyganie sporów bez konieczności spotykania się w sądzie powszechnym ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim należy podkreślić, że w przypadku sądu polubownego to stron sporu mogą ustalić, kto dokładnie będzie zajmował się ich sprawą. Oczywiście tego typu zapis trzeba umieścić wcześniej, podczas podpisywania umowy. Wówczas możliwy jest wybór zarówno sędziego, jak i arbitrów w konkretnej sprawie.

Można także swobodnie wybrać miejsce, czas, a także wszelkie zasady, na podstawie których rozstrzygane będą wszystkie spory. Okazuje się więc, że rozstrzyganie w ten sposób wszelkich kwestii spornych jest korzystne dla obu stron umowy i odbywa się w komfortowych warunkach przy udziale zaufanych osób.

Elementy poprawnego zapisu na sąd polubowny

Istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby konkretny zapis na sąd polubowny w danej umowie należycie spełniał swoją funkcję, a także był poprawny pod względem prawnym. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wszelkie warunki związane z polubownym rozstrzyganiem spraw, powinny być zapisane w formie pisemnej. Takie zapisy w umowie musi posiadać każda ze stron. Warto zaznaczyć, że zapis na sąd polubowny może stanowić część danej umowy, ale także może zostać sporządzony niezależnie od niej.

Oprócz tego ważnym jest, że taki zapis może powstać także wówczas, gdy już trwa spór pomiędzy stronami umowy. Najważniejsze jest jednak to, że zakres spraw, które dani przedsiębiorcy mogą rozstrzygać polubownie jest ograniczony. Można rozstrzygać wszelkie sprawy majątkowe oraz niemajątkowe, ale nie wchodzą w to alimenty. Treść samego zapisu na sąd polubowny także ma duże znaczenie.

Znaleźć się w nim musi dokładne oznaczenie przedmiotu, którego sprawa dotyczy oraz wskazanie sytuacji, w której może dojść do nieporozumienia. W zapisie należy również umieścić dokładne informacje na temat tego, kto będzie rozstrzygał kwestie sporne i gdzie będzie miało to miejsce. Ważne jest także określenie zasad, którymi będą kierować się arbitrzy podczas rozstrzygania kwestii spornych. Nie można więc w takim zapisie zapomnieć o żadnym ważnym elemencie, który będzie miał wpływ na całość procesu polubownego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.