Biznesplan dla firmy – w czym może się przydać?

Biznesplan dla firmy – w czym może się przydać?

Do założenia swojej działalności gospodarczej nie potrzebujemy biznesplanu, ale musimy pamiętać o tym, że w wielu sytuacjach będzie on bardzo pomocny. Dlaczego warto zdecydować się na napisanie biznesplanu? Jak możemy zastosować biznesplan?

Biznesplan, czyli plan biznesowy to dokument, który zawiera kompletną ocenę przedsiębiorstwa – służy do oceny opłacalności danego przedsięwzięcia, opisuje firmę w najdrobniejszych detalach, a także prezentuje jej otoczenie, w którym ma ona działać.

Dokument ten zawiera opis wszystkich celów, jakie firma zamierza realizować z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, finansowej, technologicznej, a także kwestii organizacyjnych i kadrowych. W biznesplanie znajdują się między innymi takie analizy jak analiza finansowa, analiza rynku czy też analiza SWOT.

Kiedy warto sporządzić biznesplan?

Sporządzenie biznesplanu odbywa się zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, na przykład w celu pozyskania pieniędzy na start firmy czy też na sfinansowanie inwestycji.

W związku z tym musimy pamiętać o tym, że biznesplan jest pomocny zarówno wtedy, gdy będziemy chcieli rozpocząć swoją działalność, ale również wtedy, gdy planujemy jakieś zmiany w już istniejącej firmie. Zatem biznesplan warto sporządzić nie tylko wtedy, gdy firma dopiero rozpoczyna działalność. Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące zastosowania biznesplanu.

Zastosowanie biznesplanu:

  • pozwala w określeniu szans biznesu na rozwój w danym otoczeniu biznesowym
  • pomaga w pozyskaniu partnerów do współpracy w realizacji danego przedsięwzięcia
  • jest przekładany w banku w celu oceny zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt na start, ale też wtedy, gdy przedsiębiorstwo chce się rozwijać i chce wziąć kredyt inwestycyjny
  • w celu zwiększenia wiarygodności przed partnerami biznesowymi
  • pomaga w uzyskaniu różnego rodzaju dotacji i dofinansowań, na przykład z urzędu pracy, Unii Europejskiej, różnych programów

Wobec tego w wielu sytuacjach przygotowanie biznesplanu jest bardzo pomocne i niekiedy niezbędne, na przykład wtedy, gdy będziemy chcieli pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Stworzenie biznesplanu wcale nie jest takie trudne. Możemy zdecydować się na przygotowanie takiego dokumentu samodzielnie – w internecie znajdziemy wiele pomocnych wskazówek, jak wykonać biznesplan. Możemy również szukać pomocy – w jego przygotowaniu mogą nam między innymi pracownicy urzędu pracy, gdy jesteśmy w nim zarejestrowani, pracownicy biur rachunkowych, a także innych instytucji i organizacji wspierających biznes.

Biznesplan w skrócie 

Biznesplan jest: 

  • konieczny przy pozyskaniu środków finansowych na działalność
  • dowodem, że firma chce ocenić ryzyko związane z zakładanym zadaniem inwestycyjnym, a także poważnie podchodzi do swojej działalności
  • pomocny przy zaprezentowaniu kredytodawcy czy też inwestorowi dokładnych informacji związanych z planowaną działalnością
  • prezentacją prognozowanych korzyści, jakie może przynieść realizacja danego zadania
  • pomocny w budowaniu zaufania do firmy

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.