Co grozi firmie za niepłacenie ZUS-u?

Co grozi firmie za niepłacenie ZUS-u?

Gdy decydujemy się na założenie swojej firmy, musimy spełnić wtedy określone wymagania. Między innymi konieczne jest płacenie podatków oraz wpłacanie składek do ZUS. Skupmy się tutaj na tym drugim koszcie, czyli na składkach ubezpieczeniowych. Czym grozi niepłacenie ZUS-u?

 

Przedsiębiorcy najczęściej narzekają na koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi. Rzeczywiście, są one dość wysokie, w szczególności dla tych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność lub po prostu nie mają zbyt wysokich zysków. Przedsiębiorca musi jednak płacić za ZUS, gdy nie chce narazić się na problemy.

Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas musimy zapłacić za siebie składki do 10. dnia każdego miesiąca. Jeżeli zatrudniamy pracowników, wówczas zapłata musi być uiszczona do 15. dnia każdego miesiąca. Liczy się przy tym data wysłania pieniędzy przelewem do ZUS-u, a nie data odebrania ich przez urząd. Jeżeli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin płatności przechodzi na kolejny dzień roboczy.

Brak spłaty ZUS w terminie

Gdy nie uregulujemy składek do ZUS we wskazanym powyżej terminie, wówczas narażamy się na powstanie odsetek, które naliczane są od naszego zadłużenia. Naliczenie odsetek dotyczy tylko niewielkich spóźnień. Odsetki musimy przy tym naliczyć samodzielnie od powstałych zaległości. Gdy ich wartość jest niższa niż 6,60 złotych, wówczas nie musimy ich opłacać.

Ponadto możemy też być ukarani grzywną wynoszącą maksymalnie do 5 000 złotych lub dotkliwą opłatą wynoszącą 100% należnych przez nas składek. Jeżeli możemy narazić się na karę w wyniku braku spłaty składek, wówczas urząd nas o tym powiadomi. Otrzymujemy wtedy wyznaczoną datę, do której powinniśmy uregulować zobowiązanie.

Co wtedy, gdy i tak nie zapłacimy?

Jeżeli nadal nie uregulujemy zobowiązania, ZUS wytoczy cięższe działa. Wtedy oprócz naszych składek oraz odsetek za zwłokę będziemy musieli zapłacić również dodatkowe opłaty, w tym te związane z kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi.

Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do tego, aby wystąpić o przymusowy wpis do hipoteki dla nieruchomości, które należą do przedsiębiorcy. Nie jest to jednak obowiązek, ale prawo, więc ZUS nie musi stosować takich konsekwencji.

Sprawa braku spłaty może też zostać skierowana do sądu. Dłużnik otrzymuję wówczas zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W rezultacie ściągnięciem długu może zająć się komornik.

Ponadto dłużnik nie może wtedy korzystać z lekarza na NFZ, chorobowego, nie może też brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Egzekucja długu z ZUS

W przypadku, gdy nie można przeprowadzić egzekucji z majątku przedsiębiorcy – jest ona niewykonalna w całości lub nie przynosi odpowiednich skutków, wówczas zaległe zobowiązania mogą być ściągnięte z najbliższej osoby dłużnika.

Za długi może być odpowiedzialny współmałżonek, gdy płatnik ma z nim wspólnotę majątkową. Poza tym obowiązek ten może spaść na rodziców, rodzeństwo, dziadków, a nawet osoby niespokrewnione, z którym płatnik był czy jest w konkubinacie.

Zobowiązania mogą też pokryć wspólnicy, członkowie zarządu spółki, byli wspólnicy przedsiębiorcy, a także nabywca części lub całego przedsiębiorstwa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.