Pełnomocnictwo i upoważnienie – czym się różnią?

Pełnomocnictwo i upoważnienie – czym się różnią?

Terminy takie jak pełnomocnictwo oraz upoważnienie nierzadko stosowane są zamiennie. Czym jest dokładnie pełnomocnictwo, a czym upoważnienie?

Generalnie rzecz biorąc, rozróżnienie na pełnomocnictwo oraz upoważnienie nie ma dużego znaczenia. Główną istotą pełnomocnictwa jest w końcu upoważnienie danej osoby do prowadzenia wskazanych czynności w imieniu i na rzecz konkretnej osoby, która pełnomocnictwa udzieliła. Osoba ta określana jest również mianem mocodawcy. Wówczas pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem jest w stanie poprzez własne oświadczenie woli wyrazić wolę mocodawcy. W rezultacie czynność ta niesie ze sobą skutki dla mocodawcy, który jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kodeks cywilny wskazuje, że istnieje możliwość dokonywania czynności prawnych przez przedstawiciela. Zasada ta ma jednak wyjątki i dotyczą one przepisów ustawy i właściwości czynności prawnej.

Pełnomocnictwo i jego znaczenia

Samo pojęcie pełnomocnictwa może być rozpatrywane w dwóch znaczeniach. Pierwsze z nich oznacza, że dochodzi do umocowania danej osoby do prowadzenia czynności prawnej w imieniu osoby, którą reprezentuje. Drugie znacznie dotyczy z kolei czynności prawnej, na której nastąpiło to umocowanie.

Pełnomocnictwo powstaje wskutek jednostronnej czynności prawnej, czyli oświadczenia woli mocodawcy. Warto przy tym wskazać, że pełnomocnik nie musi wydawać oświadczenia, że przyjmuje pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo i upoważnienie – główne różnice

Jak wspomnieliśmy na wstępie, pełnomocnictwo oraz upoważnienie to inne terminy. Upoważnienie to oficjalne uprawnienie danego podmiotu, który jest upoważniony do występowania w imieniu innych podmiotów. W związku z tym różnica dotyczy tylko nazewnictwa.

Z praktycznego punktu widzenia liczy się natomiast rodzaj pełnomocnictwa. W przepisach znajdziemy trzy typy pełnomocnictw, a mianowicie ogólne, rodzajowe oraz szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne

Włącza umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Musi być przygotowane na piśmie.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Skupia się na określonych czynnościach prawnych. Przepisy nie wskazują, w jakiej formie pełnomocnictwo to powinno być udzielone. Gdy do ważności konkretnej czynności prawnej konieczna jest konkretna forma, wówczas pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, na przykład na piśmie.

Pełnomocnictwo szczególne

Dla wykonania wskazanej, konkretnej czynności prawnej. Wymagania dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa są takie same jak w przypadku pełnomocnictwa rodzajowego.

Jakie informacje muszą znaleźć się w pełnomocnictwie i upoważnieniu?

W dokumencie powinny znaleźć się informacje o osobie pełnomocnika, mocodawcy, a także zakresie czynności, które może wykonać pełnomocnik. Jest to wobec tego najwęższy rodzaj pełnomocnictwa.

Podsumowując, pełnomocnictwo oraz upoważnienie nie różnią się pomiędzy sobą, dlatego te terminy możemy stosować pomiędzy sobą zamiennie. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby wziąć pod uwagę zakres pełnomocnictwa i zawsze udzielić je tak, aby posiadało ono skuteczność prawną.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.