Czy bankructwu firmy można zapobiec?

Czy bankructwu firmy można zapobiec?

Gdy w firmie pojawiają się problemy finansowe może to szczególnie w dłuższym okresie czasu prowadzić do bankructwa. Finansowa strona działania przedsiębiorstwa w decydującym stopniu wpływa na możliwość nie tylko działania na rynku, ale również rozwijania się. Jednocześnie finanse firmy przekładają się również na konieczność zakończenia działalności gospodarczej.

 

W działalności przedsiębiorstwa bardzo duże znaczenie ma płynność finansowa. W każdym przedsiębiorstwie płynność finansowa jest zdolnością danego przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań finansowych.

Gdy występują długotrwałe problemy z uzyskiwaniem należności w terminie czy gdy w długim terminie firma uzyskuje stratę może to prowadzić do pogarszania się kondycji finansowej firmy, co prowadzić może do takich trudności finansowych, które mogą bezpośrednio prowadzić do bankructwa firmy.

 

Radzenie sobie z trudnościami finansowymi

Z problemami powodującymi trudności finansowe firma powinna radzić sobie jak najwcześniej. Identyfikowanie problemu prowadzącego do trudności finansowych pozwala podejmować odpowiednie działania, które pozwalają na przywrócenie płynności finansowej firmy. Jednym z problemów, który prowadzi do braku płynności finansowych jest brak regularnie płatności przez kontrahentów w terminach.

Jest to szczególnie duży problem w przypadku małych czy średnich firm, które dysponują znacznie mniejszymi aktywami, możliwościami finansowymi na rynku gospodarczym. Jednak należności nie regulowane przez kontrahentów w terminie mogą podlegać windykowaniu. Jednocześnie w czasowej formie problemy finansowe mogą być redukowane poprzez takie działania jak korzystanie z zewnętrznego finansowania.

Firma może decydować się na kredyty. Ważne jest jednak branie pod uwagę, że w przypadku bardzo dużych problemów z płynnością finansową uzyskanie kredytu może być bardzo trudne. Warto zatem rozważać branie kredytów w odpowiednim momencie co pozwala na wczesne reagowanie na możliwe, przyszłe problemy finansowe. Do innych rozwiązań zaliczyć można korzystanie z factoringu czy leasingu. 

 

Sprzedaż windykacji

Jeśli nie można uzyskać możliwości pozyskania środków finansowych na rynku wówczas decydować się na sprzedaż do firm windykacyjnych posiadanych długów. Jednak takie działanie powinno być ostatecznością. Wynika to między innymi z tego, że przy sprzedaży posiadanych należności nie można uzyskać znacznej sumy za posiadane faktury, który nie zostały opłacone w terminie.

Bardzo ważne jest w przypadku występowania problemów finansowych podejmowanie działań mających na celu określenie powodów pojawiania się trudności w zachowaniu płynności finansowych. W wielu przedsiębiorstwa takie działania nie są podejmowane w odpowiednim momencie, gdyż są bagatelizowane co może prowadzić do braku szybkiej reakcji, która mogłaby uchronić przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Do działań pozwalających na ocenę problemów firmy z zachowaniem płynności finansowej zaliczyć można badanie struktur aktywów obrotowych. Jednocześnie badaniu powinna być również poddana dynamika aktywów obrotowych a także analiza pozwala na ocenę efektywności gospodarowania zapasami.  

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.