Czy ubezpieczenie firmy jest konieczne?

Czy ubezpieczenie firmy jest konieczne?

Dzięki polisom ubezpieczeniowym możemy zabezpieczyć się przed skutkami wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Czy musimy wykupić też ubezpieczenie jako firma?

Najczęściej ubezpieczamy się w życiu prywatnym – kupujemy polisę OC na nasz samochód, a także inne polisy komunikacyjne, ubezpieczamy domy oraz wybieramy polisy na życie. Do wyboru mamy szeroką gamę polis od różnych ubezpieczycieli.

Czy jednak polisę musimy wykupić też wtedy, gdy prowadzimy działalność gospodarczą? A może jest ona dobrowolna i nie musimy przeznaczać na nią pieniędzy? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami!

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Ubezpieczenia działalności gospodarczej pozwalają przedsiębiorcom na zabezpieczenie się wtedy, gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń powodujących mniejsze albo większe szkody.

Takie ubezpieczenia są dobrowolne, ale wykupuje je wiele firm, które chcą uzyskać dodatkową ochronę.

W ramach ubezpieczenia działalności gospodarczej można zabezpieczyć:

nieruchomości należących do firmy

wartości pieniężne i środki obrotowe

maszyny, urządzenia i inne wyposażenie

mienie pracowników

Wobec tego ubezpieczenia tego rodzaju stanowią skuteczne zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy w sytuacjach, gdy może dojść do jego utraty albo zniszczenia. Ubezpieczyciele mają różne pakiety polis, a także mogą dopasować ich zakres indywidualnie do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie OC – dobrowolne i obowiązkowe

Warto przy tym zaznaczyć, że często kupowanym ubezpieczeniem jest OC w biznesie, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody. W niektórych zawodach posiadanie takiej polisy ubezpieczeniowej jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie OC pozwala na wypłatę odszkodowania wtedy, gdy dojdzie do szkody wykonanej przez przedsiębiorcę. Wtedy nie musi płacić on poszkodowanemu z własnej kieszeni, ale wydatki te pokrywa ubezpieczyciel.

Wśród zawodów wymagających wykupienia ubezpieczenia OC obowiązkowo znajdują się:

- architekt

- notariusz

- adwokat

- detektyw

- rzeczoznawca majątkowy

- firmy prowadzące działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

- firmy prowadzące działalność z zakresu ochrony osób i mienia

Obowiązkowe polisy OC dla przedsiębiorców pozwalają wtedy na pokrycie szkód powstałych w wyniku następstwa działania albo zaniechania działania ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej w związku z realizowaną przez niego działalnością.

Dobrowolne ubezpieczenia OC przedsiębiorcy pozwalają mu także otrzymać taki sam zakres ochrony jak w przypadku polis obowiązkowych. Wielu ubezpieczycieli proponuje również poszerzenie zakresu ochrony, dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami i wyselekcjonować taką, która będzie najbardziej korzystna.

Podsumowując, ubezpieczenie firmy nie jest konieczne, niemniej jednak w niektórych zawodach niezbędne jest wykupienie polisy OC przedsiębiorcy. Warto jednak przemyśleć, czy nie zakupić polisy nawet wtedy, gdy nie jest ona obligatoryjna. Dzięki ochronie oferowanej przez ubezpieczycieli przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność jeszcze efektywniej i bez ryzyka związanego ze skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.