Czym jest BIK? Co się w nim znajduje?

Czym jest BIK? Co się w nim znajduje?

Z informacjami o BIK spotkał się chyba każdy, kto potrzebuje pożyczki. Czy w BIK znajdują się tylko negatywne wpisy? Kiedy można tam trafić?

Biuro Informacji Kredytowej S.A., w skrócie BIK, prowadzi jedną z najczęściej sprawdzanych baz danych dotyczących kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dane te zawierają między innymi informacje o obecnie spłacanych zobowiązaniach oraz o zobowiązaniach spłacanych w przeszłości, na podstawie których przygotowuje się historię kredytową będącą instrumentem uwiarygadniającym klienta.

Jak działa historia kredytowa w BIK?

Często możemy spotkać się z przekonaniem, że w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się tylko negatywne dane, czyli dane o dłużnikach. W rzeczywistości jednak BIK zbiera zarówno dane pozytywne, jak i negatywne, wobec tego każdy, kto kiedykolwiek skorzystał z pożyczki czy kredytu bankowego, znajduje się w tej bazie.

Do oceny ryzyka kredytowego w BIK stosuje się specjalny scoring. Jego zadaniem jest określanie wiarygodności kredytowej osoby, która znajduje się w bazie, poprzez porównanie jej z innymi profilami osób. Gdy wynik jest podobny do wyniku tych osób, które terminowo regulują zobowiązania, wtedy ocena scoringowa jest wyższa. Scoring bazuje na liczbie punktów, które wyliczane są z użyciem zaawansowanego wzoru matematycznego. Pod uwagę bierze się wtedy różne czynniki dotyczące aktywności kredytowej klienta – to między innymi terminy ich spłacania, jakość kredytów, częstotliwość ubiegania się o pożyczki i kredyty.

Na podstawie oceny punktowej podmioty korzystające z bazy BIK, do których należą między innymi banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, mogą łatwiej analizować ryzyko kredytowe związane z danym klientem. To z kolei przekłada się na skrócenie oczekiwania na decyzję – procedura jest korzystniejsza dla klienta oraz dla instytucji, która oferuje pożyczkę. Oczywiście, często BIK jest tylko jedną ze sprawdzanych baz – zwykle jest ich kilka, na przykład dodatkowo są to bazy BIG.

Gdzie można otrzymać pożyczki bez BIK?

Dostępne są pożyczki dla klientów indywidualnych oraz pożyczki dla firm bez BIK. Są one oferowane przede wszystkim przez firmy pozabankowe, ponieważ banki zawsze korzystają z tej właśnie bazy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że pożyczki bez BIK są droższe od tych, w przypadku których pożyczkodawca sprawdza bazy – to jedna z form ochrony przed wysokim ryzykiem niespłacenia zobowiązania.

W Aasa Dla Biznesu oferujemy dla naszych klientów atrakcyjne pożyczki pozabankowe rozkładane na raty. W celu uzyskania pożyczki konieczne jest złożenie wniosku zamieszczonego na naszej stronie. Jednym z warunków jest brak posiadania negatywnych wpisów w bazach BIG. Naszych klientów również sprawdzamy w bazach BIK. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.