Czym są fundusze poręczeniowe?

Czym są fundusze poręczeniowe?

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jest w coraz większym stopniu wspierane przez instytucje rządowe. Jednocześnie powstają nowe instytucje, które zajmują się realizowaniem konkretnego wsparcia. Do takich rozwiązań zaliczyć można Fundusze Poręczeń Kredyt...

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jest w coraz większym stopniu wspierane przez instytucje rządowe. Jednocześnie powstają nowe instytucje, które zajmują się realizowaniem konkretnego wsparcia. Do takich rozwiązań zaliczyć można Fundusze Poręczeń Kredytowych, które działają w Polsce już od lat dziewięćdziesiątych.

Fundusze poręczeń kredytowych oferują zabezpieczenie dla osób, które decydują się na zaciągnięcie kredytów w celu założenie działalności gospodarczej. Instytucja, którą są Fundusze poręczeniowe staje się gwarantem spłaty zobowiązań kredytowych. Zmniejsza to ryzyko dla instytucji bankowych czy innych instytucji w zakresie niewypłacalności właścicieli firm, gdyż spłacanie kredytów w przypadku takich sytuacji przechodzi na Fundusze poręczeń.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Na wsparcie ze strony Funduszy poręczeniowych liczyć mogą zarówno osoby, które dopiero zakładają własną działalność gospodarczą a także przedsiębiorcy, którzy już powodzą działalność gospodarczą. Kredyty poręczane przez fundusze poręczeniowe to między innymi kredyty przeznaczone na rozwój firmy lub założenie firmy. Jednocześnie fundusze poręczeniowe kierowane są do podmiotów gospodarczych czy osób, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową, ale nie posiadają niezbędnego zabezpieczenia, które wymagane jest przez instytucję finansową. Uzyskanie poręczenia kredytu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w tym funduszu poręczeń, który współpracuje z instytucją finansową, w której zaciągany ma być kredyt.

Zakres poręczeń

W poszczególnych funduszach poręczeniowych można spotkać się z odmiennymi warunkami dotyczącymi poręczeń. Odmienny może być między innymi przedmiot poręczeń jak też wartość poręczeń. Wynika to między innymi z tego, że poszczególne fundusze dysponują odmiennymi wysokościami kapitałów. Starając się o poręczenia można liczyć na ich uzyskanie najczęściej w przypadku starania się o kredyty bankowe. Jednak do popularnych poręczeń w funduszach zaliczyć można również pożyczki czy wadia przetargowe.

Jeśli chodzi o wartość pożyczanego kapitału, który jest poręczany przez fundusz to przeciętne wynosi to siedemdziesiąt od osiemdziesięciu procent pożyczanej sumy. W zależności od tego jakiej wielkości suma kapitałowa przy kredycie czy pożyczce jest poręczona tym znacznie mniejszą sumę pieniędzy musi poręczyć przedsiębiorca.

Wielkość firmy a poręczenie

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia dla przedsiębiorstw z sektora MSP, które działają na terenie Polski. Poręczenia mogą uzyskać małe i średnie firmy a także mikro przedsiębiorstwa. Na poręcznie mogą liczyć przedsiębiorstwa oraz osoby zakładające przedsiębiorstwa, którzy starają się o kredyty, pożyczki, których oprocentowania jest nie niższe, niż stopa referencyjna, która jest określona przez KE. Poręczenia jest udzielane po wykonaniu analizy ryzyka dotyczące możliwości niespłacenia zaciągniętego zobowiązania. Jednocześnie fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń przy pobieraniu wynagrodzenia, które ma na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem związanym z możliwością niespłacenia zaciągniętego zobowiązania. Wynagrodzenie obejmuje również ponoszone przez fundusze koszty administracyjne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.