Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Jedną z instytucji, która związana jest z rynkiem banków w Polsce, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czym dokładnie zajmuje się BFG?

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli w skrócie BFG jest polską instytucją, której zadaniem jest gwarantowanie depozytów bankowych. Także zajmuje się ona prowadzeniem działalności pomocowych w stosunku do instytucji bankowych, które są zagrożone stanem upadłości.

 

BFG został założony na bazie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku, natomiast obecnie obowiązuje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937).

 

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  • gwarantowanie środków zdeponowanych w bankach, które są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania – w wysokości wyznaczonej w ustawie
  • pomoc dla banków, które są niewypłacalne, a także wsparcie w procesach łączenia się banków zagrożonych silniejszymi jednostkami
  • zbieranie i analizowanie informacji dotyczących banków objętych systemem gwarantowania

 

Dla przeciętnego klienta banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny ważny jest przede wszystkim dlatego, że będzie on mógł pomóc mu wtedy, gdy bank zbankrutuje i stanie się niewypłacalny. Przepisy wskazują, że w razie upadłości banków BFG wypłaca środki znajdujące się na rachunkach wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości w równowartości 100 000 euro.

 

Zatem jeśli będziemy posiadali konto bankowe czy lokatę, na której zgromadzimy środki w złotówkach albo w walucie w sumie do 100 000 euro, wtedy otrzymamy je z powrotem w 100% od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Przepisy wskazują, że środki wypłacane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny są przekazywane do klientów w terminie 7 dni liczonym od daty wystąpienia przez uprawnioną instytucję bankową z wnioskiem o upadłość. Środki wypłacane są w walucie polskiej – złotym. Mogą być one przekazane do klienta w formie gotówki albo przelewu.

 

Uwaga! Gwarancja depozytów w równowartości do 100 000 euro obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach i lokatach dla danego klienta w jednym banku. Liczy się zatem łączna ich wartość w postaci wszystkich produktów finansowych.

 

Jeśli kwota posiadanych przez klienta pieniędzy przekroczyłaby obecny limit gwarancji, wówczas mogą być one wypłacone przez zarządcę albo syndyka z masy upadłościowej banku – warto jednak pamiętać o tym, że odzyskanie całości środków nie zawsze jest możliwe.

 

Jak finansowany jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Środki na swoją działalność oraz na spłatę ewentualnych depozytów klientów banków Bankowy Fundusz Gwarancyjny pozyskuje na kilka sposobów.

 

Są to przede wszystkim obowiązkowe opłaty roczne, które przekazywane są przez banki objęte systemem gwarantowania, następnie kwoty z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz, środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz przekazane przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.